D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Monitor de lleure per al Casal Esportiu 2017 11-04-2017 Enllaç
Cap de brigada dels Serveis Municipals 22-12-2014 Enllaç
Encarregat de la brigada municipal 21-08-2014 Enllaç
Auxiliar telecentre 30-11-2007 Enllaç
Cap brigada 30-11-2007 Enllaç
Cap de vigilants 30-11-2007 Enllaç
Agutzil 30-11-2007 Enllaç
Vigilant parc natural 30-11-2007 Enllaç
Vigilant de mercat 30-11-2007 Enllaç
Administració general 30-11-2007 Enllaç
Conserge deixalleria 30-11-2007 Enllaç
Administració general 30-11-2007 Enllaç
Peó 30-11-2007 Enllaç
Conserge escola 30-11-2007 Enllaç
Auxiliar administratiu 30-11-2007 Enllaç
Vigilant 02-02-2007 Enllaç
Conserge al CEIP El Bruc 26-09-2006 Enllaç
Vigilant 07-03-2003 Enllaç
Auxiliar administratiu 18-12-2002 Enllaç
Vigilant 01-07-2002 Enllaç