Vols saber una mica més sobre el pressupost de l'ens? Aquí pots consultar les dades de previsions i crèdits inicials del pressupost consolidat de l’ens amb els seus organismes autònoms locals.

Any Partida Classificació Nivell Codi Descripció Euros
2.017 D F 3 430 Administració general de comerç, turisme i pimes 0,00
2.017 D F 3 431 Comerç 9700,00
2.017 D F 4 4.311 Fires 0,00
2.017 D F 4 4.312 Mercats, places i llotges 0,00
2.017 D F 2 23 Serveis socials i promoció social 2000,00
2.017 D F 1 0 Deute públic 317993,89
2.017 D F 2 1 Deute públic 317993,89
2.017 D F 3 11 Deute públic 317993,89
2.017 D F 1 1 Serveis públics bàsics 1298435,47
2.017 D F 2 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 282687,38
2.017 D F 3 130 Administració gral. de seguretat i protecció civil 3000,00
2.017 D F 3 132 Seguretat i ordre públic 279687,38
2.017 D F 3 133 Ordenació del trànsit i de l'estacionament 0,00
2.017 D F 3 134 Mobilitat urbana 0,00
2.017 D F 3 135 Protecció civil 0,00
2.017 D F 3 136 Servei de prevenció i extinció d'incendis 0,00
2.017 D F 2 15 Habitatge i urbanisme 93000,00
2.017 D F 3 150 Administració general d'habitatge i urbanisme 0,00
2.017 D F 3 151 Urbanisme: Planejament,gest exec. i disc. urb. 0,00
2.017 D F 3 152 Habitatge 25000,00
2.017 D F 4 1.521 Protecció i gestió d'habitatge de protecció publ. 0,00
2.017 D F 4 1.522 Conservació i rehabilitació de l'edificació 25000,00
2.017 D F 3 153 Vies públiques 68000,00
2.017 D F 4 1.531 Accés als nuclis de població 0,00
2.017 D F 4 1.532 Pavimentació de les vies públiques 68000,00
2.017 D F 2 16 Benestar comunitari 922748,09
2.017 D F 3 160 Clavegueram 0,00
2.017 D F 3 161 Abastament domiciliari d'aigua potable 5000,00
2.017 D F 3 162 Recollida, gestió i tractament de residus 332000,00
2.017 D F 4 1.621 Recollida de residus 222000,00
2.017 D F 4 1.622 Gestió dels residus sòlids urbans 0,00
2.017 D F 4 1.623 Tractament dels residus 110000,00
2.017 D F 3 163 Neteja viària 254948,09
2.017 D F 3 164 Cementiri i serveis funeraris. 0,00
2.017 D F 3 165 Enllumenat públic 330800,00
2.017 D F 2 17 Medi ambient 0,00
2.017 D F 3 170 Administració general del medi ambient 0,00
2.017 D F 3 171 Parcs i jardins 0,00
2.017 D F 3 172 Protecció i millora del medi ambient 0,00
2.017 D F 4 1.721 P.contra la contaminació lum. i atmos. z. urbanes 0,00
2.017 D F 1 2 Actuacions de protecció i promoció social 2000,00
2.017 D F 2 21 Pensions 0,00
2.017 D F 3 211 Pensions 0,00
2.017 D F 2 22 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 0,00
2.017 D F 3 221 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 0,00
2.017 D F 3 231 Assistència social primària 2000,00
2.017 D F 2 24 Foment de l'ocupació 0,00
2.017 D F 3 241 Foment de l'ocupació 0,00
2.017 D F 1 3 Producció de béns públics de caràcter preferent 151487,57
2.017 D F 2 31 Sanitat 0,00
2.017 D F 3 311 Protecció de la salubritat pública 0,00
2.017 D F 3 312 Hospitals, serveis assistencials, centres de salut 0,00
2.017 D F 2 32 Educació 31967,57
2.017 D F 3 320 Administració general d'educació 6967,57
2.017 D F 3 321 Creació de centres docents d'ens. inf. i prim. 25000,00
2.017 D F 3 322 Creació de centres docents d'ensenyament secundari 0,00
2.017 D F 3 323 Funcio. centres docents E. inf. prim. i ed. esp. 0,00
2.017 D F 3 324 Funcio. centres docents E. secundari 0,00
2.017 D F 3 325 Vigilància del compliment de l'escolaritat obli 0,00
2.017 D F 3 326 Serveis complementaris d'educació 0,00
2.017 D F 3 327 Foment de la convivència ciutadana 0,00
2.017 D F 2 33 Cultura 105000,00
2.017 D F 3 330 Administració general de cultura 0,00
2.017 D F 3 332 Biblioteques i arxius 0,00
2.017 D F 4 3.321 Biblioteques públiques 0,00
2.017 D F 4 3.322 Arxius 0,00
2.017 D F 3 333 Equipaments culturals i museus 0,00
2.017 D F 3 334 Promoció cultural 12500,00
2.017 D F 3 336 Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 0,00
2.017 D F 3 337 Instal·lacions d'ocupació dels temps lliure 24000,00
2.017 D F 3 338 Festes populars i festejos 68500,00
2.017 D F 2 34 Esport 14520,00
2.017 D F 3 340 Administració general d'esports 14520,00
2.017 D F 3 341 Promoció i foment de l'esport 0,00
2.017 D F 3 342 Instal·lacions esportives 0,00
2.017 D F 1 4 Actuacions de caràcter econòmic 85700,00
2.017 D F 2 41 Agricultura, ramaderia i pesca 0,00
2.017 D F 3 410 Administració gral. agricultura, ramaderia i pesca 0,00
2.017 D F 3 412 Millora estruc. agropecuàries i sistemes product. 0,00
2.017 D F 3 414 Desenvolupament rural 0,00
2.017 D F 3 415 Protecció i desenvolupament dels recursos pesquers 0,00
2.017 D F 3 419 Altres actuacions agricultura, ramaderia i pesca 0,00
2.017 D F 2 42 Indústria i energia 0,00
2.017 D F 3 420 Administració general d'indústria i energia 0,00
2.017 D F 3 422 Indústria 0,00
2.017 D F 3 423 Mineria 0,00
2.017 D F 3 425 Energia 0,00
2.017 D F 2 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 9700,00
2.017 D F 4 4.313 Comerç ambulant 9700,00
2.017 D F 3 432 Informació i promoció turística 0,00
2.017 D F 3 433 Desenvolupament empresarial 0,00
2.017 D F 3 439 Altres actuacions sectorials 0,00
2.017 D F 2 44 Transport públic 0,00
2.017 D F 3 440 Administració general del transport 0,00
2.017 D F 3 441 Transport de viatgers 0,00
2.017 D F 4 4.411 Transport col·lectiu urbà de viatgers 0,00
2.017 D F 4 4.412 Altre transport de viatgers 0,00
2.017 D F 3 442 Infraestructures del transport 0,00
2.017 D F 3 443 Transport de mercaderies 0,00
2.017 D F 2 45 Infraestructures 76000,00
2.017 D F 3 450 Administració general d'infraestructures 76000,00
2.017 D F 3 452 Recursos hidràulics 0,00
2.017 D F 3 453 Carreteres 0,00
2.017 D F 3 454 Camins veïnals 0,00
2.017 D F 3 459 Altres infraestructures 0,00
2.017 D F 2 46 Investigació, desenvolupament i innovació 0,00
2.017 D F 3 462 Invest. i estudis relacionats amb serveis públics 0,00
2.017 D F 3 463 Investigació científica, tècnica i aplicada 0,00
2.017 D F 2 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 0,00
2.017 D F 3 491 Societat de la informació 0,00
2.017 D F 3 492 Gestió del coneixement 0,00
2.017 D F 3 493 Protecció dels consumidors i usuaris 0,00
2.017 D F 1 9 Actuacions de caràcter general 1567209,51
2.017 D F 2 91 Òrgans de govern 138116,80
2.017 D F 3 912 Òrgans de govern 138116,80
2.017 D F 2 92 Serveis de caràcter general 1339092,71
2.017 D F 3 920 Administració general 1322092,71
2.017 D F 3 922 Coord. organització institucional entitats locals 0,00
2.017 D F 3 923 Informació bàsica i estadística 0,00
2.017 D F 4 9.231 Gestió del padró municipal d'habitants 0,00
2.017 D F 3 924 Participació ciutadana 0,00
2.017 D F 3 925 Atenció als ciutadans 0,00
2.017 D F 3 926 Comunicacions internes 0,00
2.017 D F 3 929 Impr., situa. transitòries i contingències d'exe. 17000,00
2.017 D F 2 93 Administració financera i tributària 90000,00
2.017 D F 3 931 Política econòmica i fiscal 0,00
2.017 D F 3 932 Gestió del sistema tributari 90000,00
2.017 D F 3 933 Gestió del patrimoni 0,00
2.017 D F 3 934 Gestió del deute i de la tresoreria 0,00
2.017 D F 2 94 Transferències a altres administracions públiques 0,00
2.017 D F 3 941 Transferències a comunitats autònomes 0,00
2.017 D F 3 942 Transferències a entitats locals territorials 0,00
2.017 D F 3 943 Transferències a altres entitats locals 0,00
2.017 D F 3 944 Transferències a l'administració gral. de l'Estat 0,00
2.015 D F 2 33 Cultura 69500,00
2.016 D F 1 0 Deute públic 330371,96
2.016 D F 2 1 Deute públic 330371,96
2.016 D F 3 11 Deute públic 330371,96
2.016 D F 1 1 Serveis públics bàsics 1275349,96
2.016 D F 2 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 244509,62
2.016 D F 3 130 Administració gral. de seguretat i protecció civil 3000,00
2.016 D F 3 132 Seguretat i ordre públic 241509,62
2.016 D F 2 15 Habitatge i urbanisme 143000,00
2.016 D F 3 150 Administració general d'habitatge i urbanisme 50000,00
2.016 D F 3 152 Habitatge 25000,00
2.016 D F 4 1.522 Conservació i rehabilitació de l'edificació 25000,00
2.016 D F 3 153 Vies públiques 68000,00
2.016 D F 4 1.532 Pavimentació de les vies públiques 68000,00
2.016 D F 2 16 Benestar comunitari 887840,34
2.016 D F 3 161 Abastament domiciliari d'aigua potable 5000,00
2.016 D F 3 162 Recollida, gestió i tractament de residus 332000,00
2.016 D F 4 1.621 Recollida de residus 222000,00
2.016 D F 4 1.623 Tractament dels residus 110000,00
2.016 D F 3 163 Neteja viària 240040,34
2.016 D F 3 165 Enllumenat públic 310800,00
2.016 D F 1 2 Actuacions de protecció i promoció social 2000,00
2.016 D F 2 23 Serveis socials i promoció social 2000,00
2.016 D F 3 231 Assistència social primària 2000,00
2.016 D F 1 3 Producció de béns públics de caràcter preferent 120500,00
2.016 D F 2 32 Educació 25000,00
2.016 D F 3 321 Creació de centres docents d'ens. inf. i prim. 25000,00
2.016 D F 2 33 Cultura 95500,00
2.016 D F 3 334 Promoció cultural 12500,00
2.016 D F 3 337 Instal·lacions d'ocupació dels temps lliure 24000,00
2.016 D F 3 338 Festes populars i festejos 59000,00
2.016 D F 1 4 Actuacions de caràcter econòmic 85700,00
2.016 D F 2 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 9700,00
2.016 D F 3 431 Comerç 9700,00
2.016 D F 4 4.313 Comerç ambulant 9700,00
2.016 D F 2 45 Infraestructures 76000,00
2.016 D F 3 450 Administració general d'infraestructures 76000,00
2.016 D F 1 9 Actuacions de caràcter general 1438668,42
2.016 D F 2 91 Òrgans de govern 124564,60
2.016 D F 3 912