Quant triga l'ens a pagar les factures als seus proveïdors? T'ho expliquem en aquest apartat.

L’Administració té l’obligació de pagar com a màxim a 60 dies a partir del registre de la factura.

En aquest apartat trobareu informació, per trimestres vençuts, del termini mitjà de pagament als proveïdors des de la data de registre d’entrada de la factura fins el seu pagament efectiu. La font d’informació és el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP). Cal aclarir que el MINHAP utilitza un concepte diferent, el Període Mig de Pagament (PMP) segons la definició del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. El PMP es calcula a partir del 30è dia de la data del registre d’entrada i, per tant, no és el termini real de pagament als proveïdors.

Rati d'operacions pagades Import de pagaments realitzats Rati d'operacions pendents de pagament Import de pagaments pendents Dies Data de tancament
4 736.645 -17 138.229 31 31-12-2017
4 548.914 -16 124.195 30 30-09-2017
10 698.129 -14 136.951 36 30-06-2017
1 437.189 -9 376.908 26 31-03-2017
0 522.805 -14 101.087 28 31-12-2016
1 614.579 -13 152.317 28 30-09-2016
-3 631.151 -16 121.440 25 30-06-2016
5 465.297 -15 105.481 31 31-03-2016
0 1.105.674 -21 170.903 27 31-12-2015
0 640.766 -19 129.877 27 30-06-2015
-9 454.202 -21 94.483 19 31-03-2015
2 506.372 -22 113.586 28 31-12-2014
-1 448.875 -7 135.059 28 30-09-2014