Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 28-12-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 11-12-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 01-03-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 20-11-2015 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 25-03-2015 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 03-04-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 28-12-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 08-11-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 31-08-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 07-09-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 02-01-2009 Enllaç
Ordenança Fiscal General de gestió i recaptació dels ingressos municipals de dret públic 10-12-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 8 Annex 3 reguladora de la Taxa pel servei d'intervenció integral de l'administració ambiental 11-11-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de les Taxes per a l'exercici i prestació de serveis de competència local 28-05-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles 18-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa de registre i recollida d'animals 18-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa per al servei de la llar d'infants 18-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost d'activitats econòmiques 18-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 18-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 18-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost de construccions, instal·lacions i obres 18-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general 18-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 Annex 1 reguladora de la Taxa per ocupació del domini públic local, amb mercaderies de construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues 18-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 Annex 2 reguladora de la Taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per aparcaments, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 18-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 Annex 3 reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 18-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 Annex 4 reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic 18-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de les Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local 18-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 8 Annex 5 reguladora de la Taxa sobre recollida d'escombraries 18-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de les Contribucions especials 18-12-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 8 Annex 1 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 8 Annex 2 reguladora de la Taxa per expedició de llicències urbanístiques 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 8 Annex 4 reguladora de la Taxa pel servei de clavegueram 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 8 Annex 6 reguladora de la Taxa per la concessió de llicències de primera ocupació i/o utilització dels edificis 30-12-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 31-12-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 31-12-2004 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 29-12-2003 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2003 09-12-2002 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora dels preus públics per a la utilització privativa i l'aprofitament especial del domini públic municipal 18-02-2002 Enllaç