D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Arquitecte 11-05-2017 Enllaç
Arquitecte 20-02-2017 Enllaç
Informador del Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac 17-02-2017 Enllaç
Borsa de treball de places d'Auxiliar de serveis de manteniment i suport multidiscliplinari 26-04-2016 Enllaç
Bases generals reguladores dels processos de selecció, per la provisió ordinària per raons justificades de necessitat, dels llocs de treball a cobrir per personal funcionari interí o laboral temporal 28-01-2016 Enllaç
Bases generals reguladores dels processos de selecció, per la provisió per urgència per raons justificades de necessitat, dels llocs de treball a cobrir per personal funcionari interí o laboral temporal 28-01-2016 Enllaç
Auxiliar administratiu de suport per al projecte d'implantació ESET (Administració electrònica) (PFO) 22-06-2015 Enllaç
Auxiliar conserge / manteniment d'instal·lacions municipals, suport deixalleria (PFO) 22-06-2015 Enllaç
Secretari interventor 29-07-2014 Enllaç
Mestre d'educació infantil 07-07-2007 Enllaç
Denominació Número de places Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Data de les proves Lloc de les proves Dades de les publicacions Més informació Documents
Procès selectiu 2017 arquitecte/a funcionari/na interí/na titulació superior 1 02-06-2017 22-05-2017 X2017000172 Concurs/oposició Funcionari interí Titulat superior Arquitectura Ajuntament de Rellinars Anunci Bases proces selectiu 2017 plaça arquitecte