D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Arquitecte 01-08-2017 Enllaç
Personal de neteja 11-07-2017 Enllaç
Borsa de treball de places d'Auxiliar de serveis de manteniment i suport multidiscliplinari 14-06-2017 Enllaç
Monitor d'activitats esportives 05-06-2017 Enllaç
Educador infantil - mestre per a l'Escola Bressol 01-06-2017 Enllaç
Arquitecte 20-02-2017 Enllaç
Informador del Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac 17-02-2017 Enllaç
Borsa de treball de places d'Auxiliar de serveis de manteniment i suport multidiscliplinari 26-04-2016 Enllaç
Bases generals reguladores dels processos de selecció, per la provisió per urgència per raons justificades de necessitat, dels llocs de treball a cobrir per personal funcionari interí o laboral temporal 28-01-2016 Enllaç
Bases generals reguladores dels processos de selecció, per la provisió ordinària per raons justificades de necessitat, dels llocs de treball a cobrir per personal funcionari interí o laboral temporal 28-01-2016 Enllaç
Auxiliar conserge / manteniment d'instal·lacions municipals, suport deixalleria (PFO) 22-06-2015 Enllaç
Auxiliar administratiu de suport per al projecte d'implantació ESET (Administració electrònica) (PFO) 22-06-2015 Enllaç
Secretari interventor 29-07-2014 Enllaç
Mestre d'educació infantil 07-07-2007 Enllaç