Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Vols conèixer els detalls de les tramitacions sobre pressupostos que s'han dut a terme en aquest ens els darrers anys? Pots consultar-los aquí.

0 Registres carregats

El pressupost municipal pot ser objecte de modificacions dins l'exercici pressupostari ja sigui per canvis en els objectius inicials o per insuficiència en la dotació d'alguna de les partides pressupostàries. El fet que s'elabori el pressupost a començaments d'any fa que les circumstàncies puguin variar durant el transcurs de l'any i s'hagin d'introduir modificacions. 

El procediment de modificació de crèdit pressupostari es troba regulat al text refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, en concret als articles 39-45 així com en les lleis de  desenvolupament dels pressupostos anuals. 

Les modificacions de crèdit són aprovades i/o ratificades pel Ple municipal en l'exercici de les seves competències. Podeu consultar l'aprovació de les modificacions així com el contingut de les mateixes en aquest apartat: 

Modificacions del pressupost 2019:

Modificació de crèdit 02/2019, en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria i per transferències de crèdits entre aplicacions de diferents àrees de despesa

Modificació de crèdit 01/2019, en la modalitat d'incorporació de romanents de crèdit

Modificacions del pressupost 2018:

Modificació de crèdit 08/2018, en la modalitat de transferències de crèdits entre aplicacions pressupostàries

Modificació de crèdit 07/2018, en la modalitat de suplement de crèdit / crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria

Modificació de crèdit 06/2018, en la modalitat de suplement de crèdit, crèdit extraordinari i transferències de crèdits

Modificació de crèdit 05/2018, en la modalitat de transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries

Modificació de crèdit 04/2018, en la modalitat de generació de crèdit

Modificació de crèdit 03/2018, en la modalitat de generació de crèdit / transferències entre aplicacions

Modificació de crèdit 02/2018, en la modalitat de suplement de crèdit / crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria

Modificació de crèdit 01/2018, en la modalitat d'incorporació de romanents de crèdit