Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 17-05-2018 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 24-08-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 15-06-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 29-12-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 23-12-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 12-07-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 03-08-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 23-09-2011 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 29-06-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 19-08-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 30-01-2009 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general 30-01-2009 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 27 reguladora de la Taxa per prestació de serveis a les Escoles Bressol municipals 30-05-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 28 reguladora de la Taxa per prestació de serveis per ensenyaments especials a establiments municipals 30-05-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 30 reguladora de la Taxa per la prestació del servei d'atenció domiciliària 30-05-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 26 reguladora de la Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de béns de domini públic 15-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa de clavegueram 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids urbans 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via publica 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries de carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de les instal·lacions del mercat municipal 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius i plaques 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la llicència d'autotaxi 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la prestació del servei de llicència de tall de la via pública 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de les instal·lacions del pavelló poliesportiu municipal 31-12-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 12-06-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 08-07-2006 Enllaç
Ordenança general reguladora dels preus públics 31-12-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 29-07-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 31 reguladora de la Taxa per prestació de serveis d'organització d'espectacles 21-06-2005 Enllaç
Preu públic per reproduccions, edicions i publicacions 21-06-2005 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports 31-12-2004 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 14-08-2004 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora del Preu públic per la recollida i eliminació de residus voluminosos 31-12-2003 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora del Preu públic per utilització de béns mobles 31-12-2003 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de les Contribucions especials 11-11-2003 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la prestació del servei d'abocador de restes vegetals 30-12-2002 Enllaç
Preu públic per emissió de publicitat a la Ràdio municipal 30-12-2002 Enllaç
Preu públic per publicitat en edicions municipals 30-12-2002 Enllaç
Ordenança reguladora del Preu públic per inserció d'anuncis a la revista municipal La Pinassa 13-11-2002 Enllaç
Ordenança reguladora del Preu públic per l'emissió de publicitat a la ràdio municipal 13-11-2002 Enllaç