Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 29-01-2018 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 01-06-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 20-05-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 05-10-2015 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 07-08-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 18-12-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 06-08-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 10-10-2011 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa derivada de la prestació del servei municipal de la llar d'infants 21-10-2010 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local 21-10-2010 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa per la utilització de les instal·lacions, edificis municipals i prestació de serveis 21-10-2010 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre béns immobles 21-10-2010 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 21-10-2010 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per a la realització d'activitats jurídico administratives de competència local 21-10-2010 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la Taxa sobre prestació del servei de recollida domiciliaria d'escombraries 21-10-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 15-12-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 03-11-2008 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 08-09-2008 Enllaç
Ordenança fiscal general núm. 16 reguladora dels Preus Públics 24-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la Taxa per prestació de serveis de cementiri municipal 24-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 24-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 24-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques 24-12-2007 Enllaç
Ordenança núm. 16 general de Preus públics. Annex 1 lloguer de cadires i taules, material esbarjo 24-12-2007 Enllaç
Ordenança núm. 16 general de Preus públics. Annex 2 Preus públics de l'àrea d'esports 24-12-2007 Enllaç
Ordenança núm. 16 general de Preus públics. Annex 3 Preus públics de l'àrea de cultura 24-12-2007 Enllaç
Ordenança núm. 16 general de Preus públics. Annex 4 Preus públics de l'àrea de serveis 24-12-2007 Enllaç
Ordenança núm. 16 general de Preus públics. Annex 5 Preus públics per inserció de publicitat en cartipassos i butlletins municipals 24-12-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 16-08-2007 Enllaç
Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació de tributs 09-01-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de les Taxes per la tramitació i atorgament de la llicència de les activitats sotmeses al Règim d'intervenció integral de l'administració ambiental i de llicència d'obertura 18-12-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 08-06-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 28-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la Taxa pel servei de vigilància, conservació i manteniment del clavegueram 28-12-2004 Enllaç
Ordenança general núm. 2 reguladora de les Contribucions especials 28-12-2004 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 18-02-2004 Enllaç