En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

El Ple municipal

El ple municipal és l'òrgan de màxima representació política dels ciutadants i ciutadanes en el govern del municipi. Està integrat per 7 regidors escollits democràticament i està presidit per l'alcalde. La seva actual composició, d'acord amb els resultats de les darreres eleccions municipals, és la següent: 5 regidors de CiU i 2 de IDP-AM

Competències

El Ple li corresponen les atribucions que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i al Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

Calendari

El Ple celebra sessió ordinària, de forma habitual, el primer dilluns de cada 3 mesos, a les 17:00.  Les sessions extraordinàries es faran quan  ho demani la quarta part, almenys, del nombre de regidors.

Totes les sessions són obertes a la ciutadania.

Convocatòries i actes

Les actes dels plens es poden consultar, un cop aprovades, a l'apartat d'acords de la seu electrònica