D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Operari de serveis municipals múltiples 24-05-2016 Enllaç
Denominació Número de places Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Data de les proves Lloc de les proves Dades de les publicacions Més informació Documents
Operari Serveis municipals múltiples amb caràcter interí. 1 03-05-2016 30-06-2016 Convocatòria de personal laboral interí Concurs lliure Laboral interí Certificat d’escolaritat Consultar les bases, aprovades per acord del Ple de l’Ajuntament de Peramola, de data 27 d’abril de 2016, i publicades íntegrament en el BOP de Lleida núm. 83, de 2 de maig de 2016. Termini tancat 01-06-2016 Ajuntament de Peramola BOP de Lleida núm. 83, de 2 de maig de 2016 i DOGC núm.7114 de 5 de maig de 2016

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES:

Fins el dia 17 de maig de 2016 (inclòs)

Publicat el Decret amb la relació d'admesos i exclosos, nomenament del Tribunal i fixació de la data i horaris de les entrevistes (el qual podeu trobar també penjat al tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i a l'e-tauler).

Publicat edicte de correcció de dades.

Publicat anunci de resultat del concurs.

Model instància concurs
BOP núm. 83 de 2 de maig de 2016
DOGC núm. 7114 de 5 de maig de 2016
Edicte admesos exclosos_tribunal_entrevistes
Edicte de correcció d'errades
Anunci resultat concurs