L'Ajuntament de Peramola ha aprovat inicialment, en sessió plenària del dia 5 d’octubre de 2017, el Projecte de Modificació núm. 2 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Peramola (Exp. MODIF. POUM/1-2016), se sotmet a informació pública pel termini d’un mes, a comptar d'ençà de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí de la Província de Lleida, al Diari SEGRE, al tauler d’Anuncis d’aquest Ajuntament, i a la pàgina web de l’Ajuntament de Peramola, als efectes de poder examinar l’expedient i adduir els suggeriments, alternatives o al·legacions que es considerin oportuns.

 

La consulta de la documentació es pot realitzar a les oficines de l’Ajuntament de Peramola, al Carrer Frederic Ribó, núm. 8, de Peramola, de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores i de 15:00 a 17:00 hores, i a la plana web http://peramola.cat/.