Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

El Ple Municipal

 

El Ple municipal és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans i ciutadanes en el govern de la vila. A  Palau-solità i Plegamans, està integrat per 17 regidores i regidors escollits democràticament i està presidit per l’alcaldessa. La seva actual composició, d'acord amb els resultats de les  eleccions municipals del 24 de maig de 2015 i modificacions posteriors per Resolució de l’Alcaldia de data 15 de febrer de 2016 donant compte al Ple de data 25 de febrer 2016 és la següent: 5 regidors/es PSC, 3 regidors de CiU, 1 regidora de Si se Puede, 1 regidor d’ERC, 2 regidors de Ciutadans, 1 regidor de la CUP, 1 regidora d’ICV, 1 regidora del PP i 2 regidors no adscrits.

 

A instància del grup municipal CiU, al Ple municipal de data 30 de març de 2017 es va donar compte de la modificació de la denominació del grup municipal de CiU a grup municipal PDECAT-DEMÒCRATES.

 

Competències

Al Ple li corresponen les atribucions que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i al  la Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

 

Calendari

El Ple celebra sessió ordinària, de forma habitual, l’últim dijous de cada mes, a les 19 h, a la Sala de Sessions de l’Ajuntament,  (Plaça de la Vila, 1). Cas que l’últim dijous de mes sigui festiu, es canviarà la data de celebració però mantenint el seu caràcter d’ordinari. Les sessions també poden ser extraordinàries, quan així ho disposi l'alcalde o ho demani la quarta part, almenys, del nombre de regidors i regidores.

No obstant l’assenyalat, l’Alcaldia podrà variar el dia de celebració respectant la periodicitat quan hi concorrin causes justificades, prèvia consulta a la Junta de Portaveus.

Els mesos d’agost i desembre no es celebrarà sessió ordinària, si bé podran celebrar-se les sessions extraordinàries que procedeixin.

Totes les sessions són obertes a la ciutadania i també es poden escoltar en directe per Ràdio Palau 91.7 FM.

També es poden seguir per Radio Palau al facebook  http://www.facebook.com/radio.palau i twitter https://twitter.com/RadioPalau?lang=ca

 

Convocatòries i actes

Les convocatòries dels plens es poden consultar a la pàgina web de l’Ajuntament http://www.palauplegamans.cat des de dos dies hàbils abans de cada sessió als apartats d'Acords de la Seu Electrònica.

Les actes dels plens es poden consultar, un cop aprovades, a l'apartat d'Acords de la Seu Electrònica.

 

 

 

L’Alcalde

 

L’alcalde és el president de la corporació i té les atribucions que li atorga l’article 53 del DL 2/2003.

 

Té entre d’altres atribucions les de dirigir el govern i l’administració municipal, representar l’Ajuntament, convocar i presidir sessions del Ple i la Junta de Govern Local, decidir els empats amb el vot de qualitat, dictar bans, concertar operacions de préstec previstes en el pressupost i que el seu import acumulat no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost (15% recursos corrents liquidats a l’exercici anterior per les operacions de tresoreria), ordenar pagaments i retre comptes, direcció superior de tot el personal, separació del servei de funcionaris i acomiadament de personal, aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no atribuïts al ple, instruments de gestió i projectes d’urbanització, exercici d’accions judicials i administratives i defensa de l’Ajuntament en matèria de la seva competència , iniciativa per proposar al ple la declaració de lesivitat en matèries de la seva competència, adopció de mesures en casos de catàstrofe, infortunis públics o greus riscos, nomenament tinents d’alcalde, etc.

 

Conforme l’establert a l’apartat 53.3 del decret esmentat, l’alcalde pot delegar l’exercici de les seves atribucions, si bé en el mateix article s’assenyala algunes que no poden ser objecte de delegació.

 

 

La Junta de Govern Local

 

La Junta de Govern Local és integrada per l'alcalde/essa i un nombre de regidors/es no superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'alcalde o alcaldessa, el qual n'ha de donar compte al ple. Correspon a la Junta de Govern Local: - L'assistència a l'alcalde/essa en l'exercici de les seves atribucions - Les atribucions que l'alcalde o alcaldessa o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis. Les sessions de la Junta de Govern Local se celebren el primer i el tercer dijous de cada mes a les 19 hores a excepte del mes d’agost i no són públiques.

 

Composició de la Junta de Govern Local:

La Junta de Govern Local està integrada pels següents membres, segons la Resolució de l’Alcaldia de data 11 d’octubre de 2017 de la que es va donar compte al Ple de data 26 d’octubre de 2017:

Presidenta: L’Alcaldessa Sra. Teresa Padrós Casañas

Vocals:

 • Carme Cabeza Nieto
 • Marc  Sanabria Robledo
 • Carme Sanz Cabero
 • Luisa Fernández García
 • Miquel Rovira Badia

 

Delegacions del Ple a la Junta de Govern Local:

 • Exercir les actuacions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats del òrgans de l’ajuntament, en matèries de  la competència respectiva .
 • La concertació de les operacions de crèdit  la quantitat acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
 • L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
 • Delegar en la Junta de Govern Local les atribucions assenyalades al Ple per la Disposició addicional segona  del Reial  Decret Legislatiu 3/2011 d  14 de novembre.
 • Delegar en la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament l’exercici de les següents atribucions:

- La modificació dels preus públics.

 

Delegacions de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local:

 • Gestió  econòmica d’acord amb el pressupost , disposar  despeses dins el límit  de la competència.    
 • Sancionar  faltes de desobediència o  infracció d’ordenances municipals.
 • Contractació d’obres, subministrament, serveis, gestió  de serveis públics, administratius especials i  contractes privats que no  superin el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni  6.000.000 €. També els plurianuals de durada no  superior a 4 anys, si  l’import  acumulat  no  supera el  percentatge del 10% referit  al  primer  exercici, ni  els 6.000.000 €.
 • Projectes d’obres i  serveis dels que sigui competent  per  a la seva  contractació, i  previstos al  pressupost.
 • Concessió  de béns, adquisició   de béns immobles i  drets subjectes a la legislació  patrimonial i  alienació  de patrimoni  si el seu  valor  no  supera el  10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni 3.000.000 € (excepte els de valor  històric artístic, que  correspon al Ple)
 • Llicències.

Ordenar  la  publicació  i  execució   d’acords i fer-los complir.

 

 

Les Comissions Informatives Permanents

 

Les Comissions informatives es preveuen com òrgans d'estudi, informe i consulta de tots els assumptes que s'eleven a la consideració del ple municipal.

 

La determinació del nombre i denominació de les Comissions informatives així com llurs modificacions, correspon al Ple municipal.

 

El Ple municipal acordà en sessió extraordinària de data 30 de juny de 2015:

 

- Crear una única Comissió Informativa Permanent, sent la seva composició l’establerta a l’article 65 del Reglament Orgànic Municipal i conforme als termes en ella assenyalats tenint accés a ella tots els grups municipals o llistes electorals, i en el seu cas regidors/es no adscrits/es representats a l’Ajuntament.

 

- Pel que fa a la fixació del dia de celebració de la Comissió Informativa Permanent, es procedirà conforme a l’indicat a l’article 66 del Reglament Orgànic Municipal que estableix que “es celebraran les seves sessions amb periodicitat mensual el dijous anterior a l’últim dijous de cada mes a les 20 hores en sessions ordinàries i extraordinàries quan així ho disposi el/la seu President/a o bé ho demani la quarta part almenys (dels membres de la Comissió). Cas que el dijous previst per la celebració de la sessió ordinària sigui festiu, es canviarà la data de celebració però mantenint el seu caràcter ordinari. Els mesos d’agost i desembre no es celebrarà sessió ordinària si bé  podran celebrar-se les sessions extraordinàries  que procedeixin.

 

No obstant l’assenyalat al paràgraf anterior, l’Alcaldia podrà variar el dia de celebració, respectant-ne la periodicitat, quan hi concorrin causes justificades, prèvia consulta a la Junta de Portaveus.

 

 

Comissió Especial de Comptes

 

Esta regulada per l’article 70 del ROM.

 1. Les normes de funcionament de les comissions informatives són aplicables, també a la Comissió Especial de Comptes, en tot allò que no s’oposi al que està previst legalment o en aquest Reglament.
 2. La Comissió Especial de Comptes s’ha de reunir necessàriament abans del dia 1 de juny de cada any per examinar els comptes generals de la Corporació, justament amb els justificants i els antecedent, i emetre’n informe.
 3. Els comptes generals i la documentació complementària han d’ésser a disposició dels membres de la Comissió, perquè els puguin examinar i consultar, com a mínim, quinze dies abans de la primera de les reunions.

 

 

Comissió Interàrees Permanent

 

El Reglament Orgànic Municipal en el seu article 71 assenyala que “Les Comissions Interàrees són creades pel Ple de la Corporació, a proposta de l’alcaldia i tenen per finalitat la coordinació de les diferents regidories delegades. Seran integrants d’aquesta Comissió els/les regidors/es de les diferents àrees de la Corporació Municipal. Les sessions seran presidides per l’alcaldia o regidor/a en qui delegui. Les comissions no tindran funcions executives o de govern”.

 

L’article 72 del Reglament esmentat regula el règim de funcionament de la referida Comissió.

 

El Ple de l’Ajuntament a la seva sessió de data 30 de juny de 2015 acordà la creació d’una Comissió Interàrees Permanent, quina finalitat és la coordinació de les diferents  regidories delegades.

 

Conforme a l’establert al ROM, les Comissions Interàrees no tenen funcions executives o de govern, està presidida per l’Alcaldia o regidor en qui delegui. Són integrants d’aquesta Comissió els regidors delegats de les diferents Àrees de la Corporació Municipal.

 

Pel que fa a la regulació del seu funcionament fixa per Decret el règim de sessions ordinàries i extraordinàries de la Comissió Interàrees. No obstant, la previsió inicial és la de celebració d’una sessió ordinària setmanal  els dilluns a les 19 hores.

 

La convocatòria de les sessions es realitza amb una antelació mínima de 24 hores excepte en el supòsit de sessions extraordinàries i urgents quina  convocatòria amb aquest caràcter ha de ser ratificada per la pròpia Comissió.

 

Actua com a Secretari de  les Comissions Interàrees el de la Corporació o en el seu cas, el funcionari que es designi o nomeni al respecte  per part de l’Alcaldia.

 

 

La Junta de Portaveus

 

El Ple de l’Ajuntament a la seva sessió de data 26 de març de 2009 acordà la creació d’aquest òrgan, amb la composició, naturalesa i funcions establertes a l’article 73 del Reglament Orgànic Municipal.

 

Està formada per l’Alcaldia i els/les portaveus de tots els grups municipals representats al sí del Consistori, i el portaveu del Govern, si aquest ha estat nomenat i té la naturalesa d’òrgan col·legiat complementari de l’organització municipal amb caràcter deliberant.

La Junta de portaveus es reuneix per convocatòria de l’alcaldia.

 

Les seves funcions són:

a) L’assessorament a l’Alcaldia en qüestions relatives a la formació de l’ordre del dia de les sessions plenàries de caràcter ordinari i extraordinari, i emetre pronunciament consultiu sobre la procedència d’incloure nous punts o d’ajornar el tractament dels inicialment incorporats.

 

b) L’estudi, informe, consulta i posicionament sobre els assumptes d’especial transcendència per al municipi que l’Alcaldia decideixi per pròpia iniciativa o a petició dels grups municipals que representin com a mínim una quarta part del nombre legal de Regidors/es, sotmetre al parer de la Junta de Portaveus.

 

c) Emetre comunicats de posicionament institucional sobre assumptes o esdeveniments de rellevància política o social.

 

d) El tractament d’aquelles mocions que per haver estat presentades sense antelació suficient no permetin la formal convocatòria de  Comissió Informativa.

 

e) L’anàlisi i debat de les mocions tant originàries com alternatives, així com de les eventuals esmenes parcials en ordre a la possibilitat de la seva transformació en mocions institucionals de consens.

 

f) Emetre la seva opinió  en les qüestions relatives a la modificació  de la data de celebració  de les sessions ordinàries del Ple municipal i les Comissions  Informatives , a instància de l’alcaldia i quan concorrin causes justificades.

 

 

COMPOSICIÓ:

 

Sra. Teresa Padrós Casañas, Alcaldessa.

 

Portaveus:

 

 

 • M. Carme Cabeza Nieto 

grup municipal PSC-CP.

 

 • Jaume Oliveras Malla

 

grup municipal PDECAT-DEMÒCRATES

 

 • Luisa Fernández García

 

grup municipal GANEMOS PALAU

 • Juan Martínez Nieto

 

grup municipal CIUTADANS PARTIDO DE LA CIUDADANIA

 • M. Àngels Marcuello Martínez

 

grup municipal ICV-E

 • Jordi Plaza Nualart

 

grup municipal ERC-AM

 • Jordi Méndez Cordobés

 

grup municipal CUP-CAV-PA

 • Mercedes Rodríguez Baeza

 

grup municipal PP

 

 

El règim de funcionament determinat per la pròpia Junta de Portaveus a la seva sessió de data 27 de juliol de 2015 és el següent:

 

- Determinació règim sessions

 

Pel que fa a la determinació del règim ordinari de sessions conforme a l’art. 74 del ROM, s’acorda, per unanimitat dels presents, mantenir el vigent fins ara, de celebració el dilluns anterior a la celebració de la sessió plenària, a les 20 hores.