Quant triga l'ens a pagar les factures als seus proveïdors? T'ho expliquem en aquest apartat.

L’Administració té l’obligació de pagar com a màxim a 60 dies a partir del registre de la factura.

En aquest apartat trobareu informació, per trimestres vençuts, del termini mitjà de pagament als proveïdors des de la data de registre d’entrada de la factura fins el seu pagament efectiu. La font d’informació és el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP). Cal aclarir que el MINHAP utilitza un concepte diferent, el Període Mig de Pagament (PMP) segons la definició del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. El PMP es calcula a partir del 30è dia de la data del registre d’entrada i, per tant, no és el termini real de pagament als proveïdors.

Rati d'operacions pagades Import de pagaments realitzats Rati d'operacions pendents de pagament Import de pagaments pendents Dies Data de tancament
10 1.858.505 7 465.822 39 31-12-2017
-10 1.858.189 -17 383.618 19 30-09-2017
-6 1.947.687 -11 277.013 24 30-06-2017
-9 1.434.986 -17 420.612 19 31-03-2017
-8 1.928.352 -18 77.359 22 31-12-2016
-1 1.543.502 -11 322.039 28 30-09-2016
-6 1.681.087 -12 250.399 23 30-06-2016
-4 1.762.050 -12 326.914 25 31-03-2016
-1 2.375.629 -13 352.320 27 31-12-2015
-3 2.893.903 -14 631.343 25 30-06-2015
-5 1.482.624 -13 494.968 23 31-03-2015
-1 1.795.185 -22 678.457 23 31-12-2014

A banda de la informació sobre el PMP, podeu ampliar la informació respecte als terminis de pagament de l'Ajuntament en aquest enllaç, podeu consultar-hi els informes trimestrals sobre morositat que s'aproven pel Ple des del primer trimestre del 2012.

En aquests informes es detalla informació sobre els terminis de les operacions pagades durant el trimestre així com també sobre el termini de les operacions que estan pendents de pagar. La informació està detallada segons el tipus d'operacions.