Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 23-01-2018 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 10-08-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 23-12-2015 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 16-12-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 30-12-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 01-07-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 26-01-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 26-01-2011 Enllaç
Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació 31-12-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 21-10-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 10-11-2008 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 20-11-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries 20-11-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local 20-11-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa per les ocupacions de subsòl, el sol i la volada de la via pública 20-11-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres, i reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 20-11-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusiva ment a la via pública 20-11-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la Taxa per l'obertura de sondatges, o rases en terrenys d'us públic i remoguda en la via púbica, paviment o de les voreres 20-11-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la Taxa pel subministrament d'aigua 20-11-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 20-11-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la Taxa per la prestació del servei d'escola de bressol 20-11-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques 20-11-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius 20-11-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques 20-11-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 09-11-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal-lacions i obres 09-11-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 17-06-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles 03-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana 03-12-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 09-06-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa pel servei de clavegueram 02-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la Taxa aprofitaments especials a favor d'empreses explotadores subministraments que afectin la generalitat de veïnat 02-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la Taxa aprofitaments especials a favor d'empreses explotadores subministraments que no afectin la generalitat de veïnat 02-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 21 reguladora de la Taxa per publicitat 02-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre contribucions especials 02-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa prestació des serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions 02-12-2004 Enllaç