Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 28-12-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 31-07-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 03-12-2015 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 20-02-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 08-02-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 31-12-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 30-12-2008 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 21 reguladora de la Taxa pel subministrament de l'aigua potable 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general (telefonia mòbil) 30-12-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 11-02-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 11-02-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles 31-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa per recollida domiciliària d'escombraries 31-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 24 reguladora de la Taxa de la prestació del servei de teleassistència 31-12-2005 Enllaç
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals 31-12-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 31-12-2004 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 31-12-2003 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, situats en terrenys d'ús públic i indústries al carrer o ambulants 31-12-2003 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per a la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions 31-12-2003 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 23 reguladora de la Taxa utilització pista poliesportiva 31-12-2002 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servei de les piscines municipals 14-08-2002 Enllaç