Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Quina és l'estructura de l'administració i qui són els seus responsables? Coneix com s’organitza l'ens i la informació més rellevant sobre aquells que la dirigeixen.

Decret d'Alcaldia de data 30 de juny de 2015, del qual se'n va donar compte al Ple extraordinari de 2 de juliol de 2015. Consultar l'anunci al BOP

Modificació per Decret de Data d'Alcaldia d'11 de desembre de 2015, del qual se'n va donar compte al Ple extraordinari de 17 de desembre de 2015 (Regidoria de Festes). Consultar l'anunci al BOP.

Modificació per Decret d'Alcaldia de 26 de gener de 2017, del qual se'n va donar compte al Ple ordinari de 26 de gener de 2017 (Regidoria d'Habitatge, Regidoria de Gent Gran, Delegació específica de la gestió del PIAM de Sant Miquel, Delegació específica de la gestió del PIAM del Nucli Antic) Consultar l'anunci al BOP

Modificació per Decret d'Alcaldia de 23 d'octubre de 2017, del qual se'n va donar compte al Ple ordinari de 26 d'octubre de 2017 (Regidoria de Règim Intern, Regidoria d'Organització, Regidoria de Transparència i Govern obert, Regidoria de Participació, Regidoria de Sanitat, regidor adjunt de Festes) Consultar l'anunci al BOP

Modifcació per Decret d'Alcaldia de 22 de novembre de 2017, del qual se'n va donar compte al Ple ordinari de 23 de novembre de 2017 (Regidoria d'Educació, Regidoria de Sanitat, Regidoria de barris i cooperació, Regidoria d'Empresa i Ocupació, Regidoria de Medi Ambient, supressió regidoria adjunta de Seguretat)   L'anunci al BOP encara no ha sortit publicat.

 

ÀREA D'ALCALDIA

DELEGACIONS: Gerència, Relacions Institucionals, Comunicació, Cementiri i Serveis funeraris, Coordinació de les Àrees i Projectes Estratègics:

  • Reforma del Firal
  • Reforma de l’antic Hospital d’Olot
  • Camps de futbol: Ciutat esportiva Morrot i nous camps de futbol
  • Projecte dels Volcans
  • Variant d’Olot

 

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D'ATENCIÓ A LES PERSONES

COORDINACIÓ: Sr. JOSEP BERGA i VAYREDA

DELEGACIONS: Benestar Social i Drets Civils, Gent Gran, Habitatge, Cultura, Educació, Sanitat, Joventut, Esports, Festes, Barris i Cooperació.

 

REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL I DRETS CIVILS: Sr. JOSEP BERGA i VAYREDA

ÀMBIT COMPETENCIAL

Benestar social

Atenció social primària

Atenció social especialitzada

Ajuts d’urgència social

Atenció a la dependència i discapacitat

Lluita contra la pobresa

Igualtat de gènere

Desenvolupament del Pla per a la inclusió i la cohesió social

Desenvolupament del Pla per a la infància i l’adolescència

Acció comunitària i convivència

Drets civils

FUNCIONS DELEGADES

Aquest regidor té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o del Ple.

 

 

REGIDORIA DE GENT GRAN: Sr. JOSEP BERGA i VAYREDA 

 

ÀMBIT COMPETENCIAL

Promoció de la gent gran activa

Relacions amb les associacions de gent gran

Coordinació de programes de suport

FUNCIONS DELEGADES

Aquest regidor té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o del Ple.

 

REGIDORIA D'HABITATGE: Sr. JORDI ALCALDE i GURT 

ÀMBIT COMPETENCIAL

Habitatge

Política de promoció d’habitatge públic

Adjudicació i habitatge d’accés als habitatges de protecció pública

Borsa d’habitatge social i d’habitatge jove

Política de rehabilitació

Oficina d’Habitatge i rehabilitació

EMPRESA MUNICIPAL

Gestora Urbanística Olotina (GUOSA)

FUNCIONS DELEGADES

Aquest regidor té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o del Ple.

 

 

REGIDORIA DE CULTURA: Sr. JOSEP BERGA i VAYREDA

ÀMBIT COMPETENCIAL

Cultura
Desenvolupament del Pla de Cultura
Política municipal de planificació, programació i foment de la cultura.
Promoció i acció cultural
Patrimoni cultural
Gestió dels equipaments culturals
Comissió de la faràndula

Nomenclàtor

FUNCIONS DELEGADES

Aquest regidor té delegada la Presidència de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot  (IMCO).

Aquest regidor té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o del Ple.

 

REGIDORIA D'EDUCACIÓ: Sr. JOSEP BERGA i VAYREDA

ÀMBIT COMPETENCIAL
Educació
Escoles bressol
Ensenyament reglats (primària i secundària) i no reglats
Ensenyaments específics: escola de música, escola d’expressió, gent gran,....
Desenvolupament del Pla Educatiu de Ciutat
Serveis educatius i Consells Escolars
Suport infrastructural a les escoles públiques
Manteniment, neteja, vigilància,..


FUNCIONS DELEGADES

Aquest regidor té delegada la Presidència de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot (IMEJO)

Aquest regidor té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o del Ple.

 

REGIDORIA DE SANITAT: Sr. JOSEP M. COROMINAS i BARNADAS

ÀMBIT COMPETENCIAL
Promoció de la Salut
Prevenció i campanyes

Sanitat
Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa i equipaments sanitaris

Salut pública

Vigilància i control del risc per la salut: derivat de la contaminació del medi, de les aigües de consum públic, dels productes alimentaris, de la zoonosi, als indrets públics i llocs habitats

Promoció de la salut pública (hàbits saludables i campanyes informatives)

 


REGIDORIA DE JOVENTUT: Sra. MARIA DEL MAR ROCA i REIXACH

 

ÀMBIT COMPETENCIAL
Joventut
Dinamització, activitats i serveis per a joves
Promoció i suport d’entitats i associacions
Formació i participació
Desenvolupament del Pla Local de Joventut


FUNCIONS DELEGADES

Aquesta regidora té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o del Ple.

 

 

REGIDORIA D'ESPORTS: Sra. MARIA DEL MAR ROCA i REIXACH

ÀMBIT COMPETENCIAL

Esports
Foment de la pràctica esportiva
Activitats esportives
Instal·lacions i infraestructures esportives
Suport a entitats esportives
Formació, iniciació i pràctica esportiva


FUNCIONS DELEGADES

Aquesta regidora té delegada la Presidència de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot (IMELO)

Aquesta regidora té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o del Ple.

 

 

REGIDORIA DE FESTES: Sr. JOSEP BERGA i VAYREDA   

ÀMBIT COMPETENCIAL

Festes
Programació i desenvolupament de les Festes del Tura
Presidència de la Comissió de Festes


FUNCIONS DELEGADES

Aquest regidor té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o del Ple.

 

Delegació específica adjunt al regidor de Festes: Sr. JOSEP M. COMA i PUNSET

 

 

REGIDORIA DE BARRIS I COOPERACIÓ 

Com a suport a la tasca de barris del regidor amb delegació específica de coordinació veïnal i participació ciutadana es nomenen els següents regidors de barri:

Pequín - Sr. Estanis Vayreda i Puigvert

Nucli Antic - Sr. Estanis Vayreda i Puigvert

Sant Francesc - Estires - Sr. Estanis Vayreda i Puigvert

La Caixa - Sra. Montserrat Torras i Surroca

Montolivet - Sra. Montserrat Torras i Surroca

Batet de la Serra - Sra. Montserrat Torras i Surroca

Sant Ferriol - Sr. Josep Gelis i Guix

Eixample Popular - Sr. Josep Gelis i Guix

Sant Cristòfor i Masbernat - Sr. Josep Gelis i Guix

Les Planotes - Sra. Maria del Mar Roca i Reixach

Vivendes Garrotxa - Sra. Maria del Mar Roca i Reixach

El Xiprer - Sra. Maria del Mar Roca i Reixach

Morrot - Pla de Baix - Sra. Maria del Mar Roca i Reixach

Sant Miquel - Les Tries - Sr. Josep Berga i Vayreda

Bonavista - Sr. Josep Berga i Vayreda

Sant Roc - Sr. Josep Berga i Vayreda

Desemparats - Sr. Jordi Alcalde i Gurt

Benavent - Sr. Jordi Alcalde i Gurt

Pla de Dalt - El Cassés - Sra. Núria Zambrano i Costejà

El Mas Baix i els Turons - Sra. Núria Zambrano i Costejà

Les Fonts - Sr. Josep M. Coma i Punset

Hostal del Sol - Sr. Josep M. Coma i Punset

 

ÀREA DE PROGRÉS ECONÒMIC

COORDINACIÓ: Sr. ESTANIS VAYREDA i PUIGVERT

DELEGACIONS: Promoció de la ciutat, Comerç i Turisme, Empresa i Ocupació

 

REGIDORIA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, COMERÇ I TURISME: Sr. ESTANIS VAYREDA i PUIGVERT

ÀMBIT COMPETENCIAL
Promoció de la ciutat
Foment de l’activitat comercial i de serveis.

Comerç

Promoció turística

Oficina de Turisme

Mercat d’Olot

Fires i mercats
Captació d’inversions a la ciutat
Estudis socials, econòmics,...


FUNCIONS DELEGADES

Aquest regidor té delegada la Presidència de Institut Municipal de Promoció d’Olot (IMPO)

Aquest regidor té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o del Ple.

 

 

REGIDORIA D'EMPRESA I OCUPACIÓ: Sra. NÚRIA ZAMBRANO i COSTEJÀ

ÀMBIT COMPETENCIAL
Ocupació
Treball i ocupació

Formació ocupacional

Economia social i cooperatives
Foment de l’activitat econòmica empresarial.

Suport a l’emprenedoria
Suport a l’empresa

Coordinació Brigades SOC

 

FUNCIONS DELEGADES

Aquesta regidora té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o del Ple.

 

 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT

COORDINACIÓ: Sra. MONTSERRAT TORRAS i SURROCA

DELEGACIONS: Règim intern; Organització; Transparència i govern obert; Participació, Hisenda.

 

REGIDORIA DE RÈGIM INTERN: Sr. JOSEP M. COROMINAS i BARNADAS

ÀMBIT COMPETENCIAL

Organització interna

Personal

Règim interior

Organització administrativa del personal

Recursos humans

 

REGIDORIA D'ORGANITZACIÓ: Sra. MONTSERRAT TORRAS i SURROCA

ÀMBIT COMPETENCIAL

Patrimoni

Estadística, censos i padrons d'habitants

Atenció al ciutadà

Oficina municipal d'informació i atenció al ciutadà

Contractació

Concessions

 

FUNCIONS DELEGADES

Aquesta regidora té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o del Ple.

 

REGIDORIA DE  TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT: Sr. JOSEP M. COMA i PUNSET

 

ÀMBIT COMPETENCIAL

Processos administratius i expedients

Informàtica i noves tecnologies aplicades a l'administració

Manteniment web i eines municipals 2.0

Portal de la transparència

Open Data

Qualitat

Participació

Foment de la participació

Processos participatius

 

FUNCIONS DELEGADES

Aquest regidor té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o del Ple.

 

 

REGIDORIA DE  PARTICIPACIÓ: Sr. JOSEP M. COMA i PUNSET

 

ÀMBIT COMPETENCIAL

Participació

Foment de la participació

Processos participatius

 

 

REGIDORIA D'HISENDA: Sra. MONTSERRAT TORRAS i SURROCA

ÀMBIT COMPETENCIAL

Hisenda
Pressupostos municipals: ingressos i despeses

Gestió econòmica i fiscal


FUNCIONS DELEGADES

Aquesta regidora té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o del Ple.

 

 

ÀREA DE TERRITORI I ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT

COORDINACIÓ: Sr. JOSEP GELIS i GUIX

DELEGACIONS: Serveis Urbans, Espais Públic, Infraestructures i Obra Pública, Mobilitat i Ocupació de la Via Pública; Urbanisme; Medi Ambient; Seguretat

 

REGIDORIA DE SERVEIS URBANS, ESPAI PÚBLIC I INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA, MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA: Sr. JOSEP GELIS i GUIX

ÀMBIT COMPETENCIAL

Manteniment i Gestió de la via pública

Brigada municipal

Manteniment de l’espai urbà

Manteniment dels edificis públics

Jardineria

Planificació i gestió de la mobilitat

Transport públic i taxis

Ocupació de la via pública

Explotació de la via pública: circulació, trànsit i aparcament

Autoritzacions d'ocupació de la via pública: bars, terrasses, obres

Serveis urbanístics: aigua, clavegueram...

Jardins infantils

Gestió urbanística

Projectes urbans i obres d'urbanització: vialitat, espai públic i serveis

Llicències d'obres

Inspecció i disciplina urbanística

Construcció i manteniment d'equipaments

Infraestructures

Infraestructures viàries, generals i locals

Informació del territori; desenvolupament aplicacions SIG

Protecció civil


FUNCIONS DELEGADES

Aquest regidor té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o del Ple.

 

 

REGIDORIA D'URBANISME: Sr. JORDI ALCALDE i GURT

ÀMBIT COMPETENCIAL
Planificació urbanística: supramunicipal, general i sectorial

Desenvolupament del POUM

Plans especials i d’usos

Política del sòl

Foment i promoció infraestructures de comunicació

Obra pública

Foment


FUNCIONS DELEGADES

Aquest regidor té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o del Ple.

 

 

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT: 

ÀMBIT COMPETENCIAL                                            Sr. JOSEP GELIS i GUIX
Medi ambient
Cicle integral de l’aigua; els rius i l’estructura hidràulica
Protecció i intervenció medi ambient
Medi natural 

Energies renovables

Vehicles elèctrics

Pla Verd

Horts municipals

Projecte del riu Fluvià

 

ÀMBIT COMPETENCIAL                                            Sr. JORDI ALCALDE i GURT

Recollida i eliminació de residus
Neteja viària
Campanyes informatives

 

ÀMBIT COMPETENCIAL                                           Sra. NÚRIA ZAMBRANO i  COSTEJÀ

Consum i Oficina de consum  

 

ÀMBIT COMPETENCIAL                                           Sr. ESTANIS VAYREDA i PUIGVERT

Prevenció i control ambiental de les activitats 


FUNCIONS DELEGADES

Aquests regidors tenen facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o del Ple.

 

 

REGIDORIA DE SEGURETAT: Sr. JOSEP GELIS i GUIX

ÀMBIT COMPETENCIAL
Seguretat
Serveis de la Policia Municipal
Coordinació: Junta de Seguretat
Convivència

Aplicació i desenvolupament de les ordenances municipals i de convivència

 

FUNCIONS DELEGADES

Aquest regidor té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o del Ple.

 

 

Delegació específica de relació amb els grups municipals: Sr. JOSEP BERGA i VAYREDA

Delegació específica Mercat d'Olot: Sr. ESTANIS VAYREDA i PUIGVERT

Delegació específica de la gestió del PIAM de Sant Miquel: Sr. JOSEP BERGA i VAYREDA

Delegació específica de la gestió del PIAM del Nucli Antic: Sr. ESTANIS VAYREDA i PUIGVERT