Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN/A COORDINADOR/A DEL CASAL D’ESTIU, MONITORS/RES DE LLEURE, AUXILIARS DE MONITORS/RES DE LLEURE, MONITORS/RES DE NATACIÓ I AQUAERÒBIC PER A LES ACTIVITATS D’ESTIU 2019.

- Per Resolució d’Alcaldia número 107/2019, de data 4 d'abril de 2019, s’han aprovat les bases reguladores i la convocatòria per la selecció d’un/a coordinador/a del casal d’estiu, monitors/res de lleure, auxiliars de monitors/res de lleure, monitors/res de natació i aquaeròbic per a les activitats d’estiu 2019.

ES PODEN PRESENTAR SOL·LICITUDS FINS EL DIA 29 D'ABRIL DE 2019.

Anunci aprovació bases i convocatòria monitors/res

- Podeu descarregar els annexos 1.1, 1.2 i 2 de l'edicte de la convocatòria en els següents enllaços:

Annex 1.1 Declaració responsable monitors/res

Annex 1.2 Declaració jurada monitors/res

Annex 2. Sol·licitud convocatòria personal monitors/res

- Per Resolució d'Alcaldia núm. 150/2019, de data 30 d'abril de 2019, s'ha aprovat la llista provisional d'admesos i exclosos amb indicació de l'acreditació o no del nivell de català exigit. La qual cosa es fa pública per tal que en el termini de 10 dies (fins el 15 de maig de 2019) els interessats puguin presentar les al·legacions que considerin pertinents.

Edicte d'aprovació provisional d'admesos i exclosos

- Per la Resolució d’Alcaldia, de data  de maig de 2019, s’aprovà la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria per la selecció d’un/a coordinador/a del casal d’estiu, monitors/res de lleure, auxiliars de monitors/res de lleure, monitors/res de natació i aquaeròbic per a les activitats d’estiu 2019, així com la llista definitiva d’aspirants exempts de realitzar les proves de coneixement de llengua catalana.

Edicte aprovació definitiva admesos

Diligència d'errades de l'edicte d'aprovació definitiva

- El tribunal qualificador es constituirà el dia 16 de maig de 2019 a les 11 hores a la seu de l'Ajuntament, per tal de dur a terme la valoració dels mèrits aportats pels candidats.

- Havent-se reunit el tribunal, es resol el concurs per Decret d'Alcaldia, de data 30 de maig de 2019.

Edicte del decret de contractació dels aspirants seleccionats

 

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN/A SOCORRISTA PER A LES PISCINES MUNICIPALS, ESTIU 2019, I PER LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL.

- Per Resolució d’Alcaldia número 108/2019, de data 4 d'abril de 2019, s’aprovaren les bases i la convocatòria per a cobrir una plaça de socorrista, en règim laboral temporal, i per la creació d’una borsa de treball.

ES PODEN PRESENTAR SOL·LICITUDS FINS EL DIA 29 D'ABRIL DE 2019.

Anunci aprovació bases i convocatòria socorrista

- Podeu descarregar els annexos 1.1, 1.2 i 2 de l'edicte de la convocatòria en els següents enllaços:

Annex 1.1 Declaració responsable socorrista

Annex 1.2 Declaració jurada socorrista

Annex 2. Sol·licitud convocatòria personal socorrista

- Per Resolució d'Alcaldia núm. 146/2019, de data 30 d'abril de 2019, s'ha aprovat la llista provisional d'admesos i exclosos amb indicació de l'acreditació o no del nivell de català exigit. La qual cosa es fa pública per tal que en el termini de 10 dies (fins el 15 de maig de 2019) els interessats puguin presentar les al·legacions que considerin pertinents.

Edicte d'aprovació provisional d'admesos i exclosos

- Per la Resolució d’Alcaldia, de data  de maig de 2019, s’aprovà la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria per la selecció d’un/a coordinador/a del casal d’estiu, monitors/res de lleure, auxiliars de monitors/res de lleure, monitors/res de natació i aquaeròbic per a les activitats d’estiu 2019, així com la llista definitiva d’aspirants exempts de realitzar les proves de coneixement de llengua catalana.

Edicte admesos i exclosos definitiu

- El tribunal qualificador es constituirà el dia 16 de maig de 2019 a les 10.30 hores a la seu de l'Ajuntament, per tal de dur a terme la valoració dels mèrits aportats pels candidats.

- Havent-se reunit el tribunal, es resol el concurs per Decret d'Alcaldia, de data 21 de maig de 2019.

Edicte del decret de contractació dels candidats seleccionats

 

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ D’UNA PLAÇA DE PEÓ-BRIGADISTA LA TEMPORADA D’ESTIU 2019.

- Per Resolució d’Alcaldia número 110/2019, de data 4 d'abril de 2019, s’aprovaren les bases i la convocatòria per a cobrir una plaça de però-brigadista per a la temporada d’estiu 2019, en règim laboral temporal.

ES PODEN PRESENTAR SOL·LICITUDS FINS EL DIA 29 D'ABRIL DE 2019.

Anunci aprovació bases i convocatòria peó brigadista

- Podeu descarregar els annexos 1.1 i 2 de l'edicte de la convocatòria en els següents enllaços:

Annex 1.1 Declaració responsable peó brigadista

Annex 2. Sol·licitud convocatòria personal peó brigadista

- Per Resolució d'Alcaldia núm. 146/2019, de data 30 d'abril de 2019, s'ha aprovat la llista provisional d'admesos i exclosos amb indicació de l'acreditació o no del nivell de català exigit. La qual cosa es fa pública per tal que en el termini de 10 dies (fins el 15 de maig de 2019) els interessats puguin presentar les al·legacions que considerin pertinents.

Edicte d'aprovació provisional d'admesos i exclosos

- Per la Resolució d’Alcaldia, de data 16 de maig de 2019, s’aprovà la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria per a cobrir una plaça de però-brigadista per a la temporada d’estiu 2019, així com la llista definitiva d’aspirants exempts de realitzar les proves de coneixement de llengua catalana.

Edicte admesos i exclosos definitiu

- El tribunal qualificador es constituirà el dia 17 de maig de 2019 a les 10.30 hores a la seu de l'Ajuntament, per tal de dur a terme la valoració dels mèrits aportats pels candidats.

- Havent-se reunit el tribunal, es resol el concurs per Decret d'Alcaldia, de data 21 de maig de 2019.

Edicte del decret de contractació dels candidats seleccionats