Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

La plantilla és el conjunt de persones que ocupen els llocs de treball d'un ens, que han estat dotats pel pressupost, i que, per tant, són susceptibles de ser ocupats. En aquest apartat, doncs, podràs consultar els treballadors que ocupen un lloc de treball de l'ens durant aquest any.

0 Registres carregats
PERSONAL FUNCIONARI 2019      
       
Denominació de la plaça Núm. Grup CD
Secretari/a-Interventor/a 1 A1 26
Tècnic/a Serveis Econòmics-Tresorer/a 1 A2 26
Coordinador/a tècnica/s serveis territori 1 A2 25
Tècnica/c auxiliar de serveis territorials 1 A2 22
Coordinadora/r de serveis a les persones 1 A2  22
Administrativa/u de serveis interns 1 C1 17
Administrativa/u de sereis territorials 1 C1 17
Administrativa/u de serv. Econòmics o RRHH 1 C1 20
Administrativa/u d'atenció a la ciutadania 3 C1 17
Tècnica/c auxiliar sistemenes informació o comunicació  1 C1 17
Cap vigilància local  1 C1 18
Auxiliars policia local 2 C2 17
       
PERSONAL LABORAL AMB DEDICACIÓ COMPLERTA 2019    
       
Denominació de la plaça Núm. Grup CD
Tècnic/a auxiliar de cultura 1 C1 20
Tècnic/a auxiliar d'esports 1 C1 20
Dinamitzador/a cultura i joventut 1 C1 20
Conserge d'escola - operària/i de manteniment 1 AP 13
Auxiliar de manteniment instal·lacions esportives 1 AP 13
Operaris/es instal·lacions esportives 1 AP 13
Oficial de jardins i vies públiques 1 C2 17
       
PERSONAL LABORAL AMB DEDICACIÓ PARCIAL 2019    
       
Denominació de la plaça Núm. Grup CD
Auxiliar d'informació local 1 C1 17
Arquitecte (mitja jornada)  1 A1 22
Enginyer (mitja jornada ) 1 A2 22