D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Agutzil 12-05-2016 Enllaç
Borsa de treball de places d'Auxiliar administratiu 21-04-2016 Enllaç
Serveis múltiples 08-04-2016 Enllaç
Personal polivalent (especialitat manteniment) 01-02-2007 Enllaç
Auxiliar administratiu 02-05-2006 Enllaç
Operari de neteja 26-08-2005 Enllaç