Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Segons el Reglament Orgànic Municipal (ROM), els òrgans de govern de l’Ajuntament Navàs són els que s’indiquen a continuació:

 

Ple municipal

 

El Ple municipal l’integren tots els/les regidors/es i és presidit per l’Alcalde/ssa. Les sessions ordinàries se celebren el tercer dilluns de cada dos mesos a les 20:30h a la Sala de Plens de l’ Ajuntament. Les sessions del Ple seran públiques, llevat en el cas d’assumptes a tractar que afectin el dret a l’honor, la intimitat personal o familiar o la pròpia imatge de les persones. Sempre s’informa de la seva celebració a l’agenda del web municipal. Les competències del Ple municipal estan establertes a l’article 22 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local, l’article 50 de la Llei 2/2003 Municipal i de Règim Local de Catalunya i les que les despleguen.

 

Alcalde/ssa

 

L’Alcalde o Alcaldessa és el president/a de la corporació i com a tal representa el poble i en defensa els interessos. És el/la cap de govern i de l’Administració municipal i, per tant, és el/la president/a dels òrgans municipals, llevat dels que tenen un/a altre/a president/a designat/da pel Ple o que per naturalesa tinguin un/a altre/a president/a. Les seves atribucions estan establertes a l’article 22 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

 

Junta de Govern Local

 

La Junta de Govern Local és un òrgan presidit per l’alcalde/ssa i integrat/da pels regidors/es que formen part del Govern municipal. Celebra sessió ordinària cada setmana, els dimecres a les 19:30h. Les sessions no són públiques. Les seves funcions vénen definides a l’article 23 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local, l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i de Règim Local de Catalunya i al cartipàs municipal 2015-2019.

 

Tinents d'Alcalde/ssa

 

L'alcalde/ssa designa i revoca lliurement els tinents d'alcalde/ssa d'entre els i les membres de la comissió de govern i quan no n'hi ha, d'entre els/les regidors/es. Els tinents d'alcalde/ssa substitueixen l'alcalde/ssa, per ordre de nomenament, en els casos de vacant, d'absència o de malaltia.

 

Regidors/es delegats/des

 

Són els/les regidors/es en qui l’alcalde/ssa ha delegat alguna de les seves competències, que hauran de gestionar i sobre la qual hauran de prendre totes les decisions corresponents. Ells/elles mateixos/es hauran de respondre de l’exercici de les facultats delegades, així com comparèixer i donar compte de la seva gestió quan així ho requereixi el Ple municipal o la comissió informativa corresponent.

 

També existeixen els òrgans complementaris següents:

 

Comissions Informatives

 

Són òrgans complementaris dels òrgans de govern, creats amb l’objecte que tots els grups municipals tinguin informació i participació completes en la política municipal. Les sessions de les Comissions Informatives no seran públiques però hi podran assistir els/les regidors/es que no en formin part, amb veu però sense vot, prèvia comunicació al/a la president/a. En el si de les Comissions Informatives es dóna compte dels decrets signats per l’alcalde/ssa, delegats/des i presidents/tes de les Comissions informatives i dels acords de la Junta de Govern Local, així com de les línies d’actuació dels diferents departaments municipals. La Comissió també informa les propostes que ha d’aprovar el Ple.

 

Comissió Especial de Comptes

 

La seva funció és supervisar els òrgans municipals i emetre’n un informe preceptiu. Està formada per un/a representant de cada grup municipal. El/La president/a haurà de convocar la Comissió Especial de Comptes abans de l’1 de juny de cada any. Es convocaran les sessions que es creguin convenients per proporcionar la informació necessària als seus i les seves membres. Les sessions de la Comissió especial de comptes no seran públiques. La Comissió Especial de Comptes es regula, principalment, a l’article 58 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

 

Grups municipals

 

Els grups municipals estan formats pels/per les regidors/es que formen part d’una mateixa llista electoral. Es regulen, principalment, a l’article 50 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

 

Portaveus i Junta de Portaveus

 

La Junta de Portaveus agrupa tots els/les Portaveus dels Grups municipals sota la presidència de l’alcalde/ssa. Es reunirà sempre que calgui d’acord amb els motius establerts al ROM, així com per altres motius especials, per convocatòria de l’alcalde/ssa, per iniciativa pròpia o a petició d’algun dels seus i les seves membres.