Licitacions en tràmit (perfil de contractant) Disponible a: Generalitat de Catalunya (Contractació Pública)

Si busques l'activitat contractual de l'ens, aquest és el lloc on la trobaràs. Licitacions, adjudicacions provisionals, acords, resolucions... A més, també hi ha els plecs de clàusules administratives particulars i informació essencial sobre cadascun dels procediments.