Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Navarcles sobre les comunicacions realitzades mitjançant la xarxa rescat en l’àmbit dels vigilants municipals

Drets i obligacions Veure document adjunt

Data de signatura 23-10-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 20-04-2017

Durada Té una vigència de 24 mesos i es pot entendre prorrogat si l’Ajuntament, transcorregut aquest període, adquireix terminals que siguin homologats en els termes establerts a l’acord vuitè

Prorrogable

Compliment i execució Veure document adjunt

Dades dels signataris

Honorable Senyor Miquel Buch i Moya, conseller del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya

Il·lustríssim Senyor Llorenç Ferrer i Alòs, alcalde de l’Ajuntament de Navarcles

Enllaç https://www.seu-e.cat/documents/849881/3966219/Conveni+Xarxa+Rescat/db1048be-1434-435e-8873-c4e5c2d8bc6e

Conveni entre la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Navarcles i l'ADF Bages Oriental per al desenvolupament de programes territorials del Pla de Suport als municipis en matèria de prevenció d'incendis forestals

Drets i obligacions Veure document adjunt

Import 3770.0

Data de signatura 18-07-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 31-01-2018

Durada 31/12/2018

Prorrogable

Compliment i execució Veure document adjunt

Dades dels signataris

Sr.Miquel Vila i Solà, President de l'ADF Bages Oriental

Il.lm. Sr. Llorenç Ferrer i Alòs, Alcalde de l'Ajuntament de Navarcles, assistit per la Secretària de l'Ajuntament de Navarcles

Il.lm. Sr.Dionís Guiteras i Rubio, Vicepresident 1er i President delegat de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, Assistit pel Secretari delegat

Documents Conveni ADF Bages Oriental - Diputació Barcelona -ppi

Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Navarcles i l'Associació Navarclina de Pesca, que té per objecte regular l'atorgament a l’entitat una subvenció d’import 1700 € als efectes d’ajudar en el finançament de les activitats descrites en el conveni.

Drets i obligacions Veure document

Import 1700.0

Data de signatura 24-07-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 24-07-0018

Durada Fins a la conclusió de l'expedient de subvenció

Prorrogable No

Compliment i execució Veure document

Dades dels signataris

Sr. Llorenç Ferrer i Alòs, Alcalde de Navarcles

Sr. Jaume Aragonés Mollet, President de l'Associació Navarclina de Pesca

Dona Fe, La Secretària de l'Ajuntament de Navarcles

Documents Conveni col.laboració Associació Navarclina de Pesca

L’objecte d’aquest conveni és el desenvolupament del Programa a l’Associació de Gent Gran de Navarcles , que es detalla a l’Annex I d’aquest conveni.

Drets i obligacions Veure document

Data de signatura 13-07-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 13-07-2018

Durada Finalitza 31/12/2019

Prorrogable

Compliment i execució Veure document

Dades dels signataris

Sr. Llorenç Ferrer i Alòs - Alcalde de Navarcles

Sr. Marc Simón Martínez - Sots-director General de la Fundació Bancària Caixa d’ Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”

Sra. Francisca del Sar Nepamuzeno - Presidenta de l'Associació de la Gent Gran de Navarcles 

Documents Conveni col.laboració L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES I L’ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE NAVARCLES I LA FUNDACIÓ BANCÀRIA ”LA CAIXA”
Annex conveni col.laboració Gent Gran Fundació la Caixa

Regular les condicions de col.laboració econòmica amb l'associació Els Peluts per la prestació dels serveis

Drets i obligacions Veure document

Import 5000.0

Data de signatura 02-01-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 02-01-2018

Durada 1 any, prorrogable a 4 anys més

Prorrogable

Compliment i execució Veure document

Dades dels signataris

Llorenç Ferrer i Alòs - Alcalde de Navarcles 

Alicia Serra Martínez - Presidenta de l'Associació Els Peluts de Navarcles

Dona fe, la Secretària de l'Ajuntament de Navarcles

Documents Conveni col.laboració Associació Els Peluts

Regular la subvenció que s'atorga a la UBIC destinada a la contractació d'una persona per portar a terme l'actuació "Dinamització comercial de Navarcles" any 2017 i a tal efecte l'Ajuntament de Navarcles atorgarà una ajuda màxim de 4.500 euros per contribuir a aquesta contractació.

Drets i obligacions Veure document

Import 4500.0

Data de signatura 17-11-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 17-11-2017

Durada Fins el 31/12/2017

Prorrogable No

Compliment i execució Veure document

Dades dels signataris

Llorenç Ferrer i Alòs - Alcalde de Navarcles

Maria Lluïsa Arauzo Raida - Presidenta de la UBIC

Dona fe, Montserrat Sensat i Borràs - Secretària de l'Ajuntament de Navarcles

Documents Conveni UBIC Dinamització del comerç de Navarcles

Establir el marc de col.laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Navarcles en el desenvolupament de determinades accions en matèria de trànsit i seguretat viària i l'Annex 1 al conveni que té per objecte la redacció d'un Pla Local de Seguretat Viària per a l'Ajuntament de Navarcles

Drets i obligacions Veure document

Data de signatura 26-10-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 26-10-2017

Durada 4 anys

Prorrogable

Compliment i execució Veure document

Dades dels signataris

Sr. Llorenç Ferrer i Alòs - Alcalde de Navarcles

Sra. Eugenia Doménech Moral - Directora del Servei Català de Trànsit 

Documents Conveni marc de col.laboració en matèria de seguretat viària
Annex 1 Conveni en matèria de seguretat viària

L’objecte d’aquest conveni és la realització d’estades de pràctiques d’alumnes de grau en Educació Infantil de la FUB a l’Escola Bressol Municipal “El Tinet” de Navarcles.

Drets i obligacions Veure document

Data de signatura 15-09-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 15-09-2017

Durada Serà indefinida. En tot cas podrà ser rescindit per alguna de les causes indicades en el conveni (veure document)

Prorrogable No

Compliment i execució Veure document

Dades dels signataris

Llorenç Ferrer i Alòs - Alcalde de Navarcles (Centre formador)

Montserrat Pedreira - Directora dels Estudis (Representant dels estudis de grau en Educació Infantil de la FUB)

Enllaç https://www.seu-e.cat/documents/849881/3966219/Conveni+per+a+la+realitzaci%C3%B3+de+pr%C3%A0ctiques+entre+l%E2%80%99Escola+Bressol+El+Tinet+de+Navarcles+i+els+Estudis+de+Grau+en+Educaci%C3%B3+Infantil+de+la+Fundaci%C3%B3+Universit%C3%A0ria+del+Bages/8ab251f5-0a53-4a12-b04a-40264444300b

Cessió ús a precari terreny municipal situat al passatge amb ref. cadastral 8628344 per desintar-lo a ús exclusiu d'hort.

Drets i obligacions Veure document

Data de signatura 24-05-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 24-05-2017

Durada No s'especifica una durada concreta, en tot cas la cessió s'extingeix per la reclamació per part del l'ajuntament de l'hort, amb una antel.lació d'un mes.

Prorrogable No

Documents Conveni cessió hort ptge. Ubach

Definir les accions concretes de col.laboració entre l'Ajuntament de Navarcles i Fundaicó EMI Manresa en el marc del Programa Incorpora de l'Obra Social "la Caixa" per tal d'afavorir una major incorporació de les persones al món laboral i promoure la Responsabilitat Social Empresarial

Drets i obligacions Veure document

Data de signatura 04-05-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 04-05-2017

Durada 1 any

Prorrogable

Compliment i execució Veure document

Dades dels signataris

Sr. Llorenç Ferrer i Alòs - Alcalde de Navarcles

Sra. Ana Martínez - Fundacio EMI Manresa

Documents Conveni Fundació EMI Manresa

Establir els termes de col.laboració entre les parts signants per a la gestió del projecte "Actuació per a la promoció de l'ocupació a la industria local del Bages 2016-2017", per la qual cosa es definiran les accions i es regulaaran les intervencions dels particulars en la seva execució en relació amb els compromisos derivats de la sol.licitud de la subvenció a la Diputació de Barcelona per finançar aquest projecte

Drets i obligacions Veure document

Import 1585.95

Data de signatura 23-11-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 23-11-2016

Durada 31/08/2017

Prorrogable

Compliment i execució Veure document

Dades dels signataris

Ajuntament de Manresa - Sr. Valentí Junyent Torras, Alcalde

Ajuntament de Cardona - Sr. Ferran Estruch Torrents, Alcalde

Ajuntament de Sallent - Sr. David Saldoni De Tena, Alcalde

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages - Sr. Tomàs Casero García, segon Tinent d'Alcalde

Ajuntament d'Artés - Sr. Josep Candàliga i Freixa, Alcalde

Ajuntament de Callús - Sr. Joan Badia i Pujol - Alcalde

Ajuntament de Súria - Sr. Josep Maria Canudas i Costa- Alcalde

Ajuntament de Navarcles   - Sr. Llorenç Ferrer i Alòs, Alcalde 

Ajuntament de Castellbell i el Vilar - Sra. Montserrat Badia Moreno, Alcaldessa

Consell Comarcal del Bages - Sr. Agustí Comas Guitó, President

PIMEC Catalunya Central - Sr. Esteve Pintó Bascompte, President

Cambra de Comerç i Indústria de Manresa - Sr. Pere Casals Perramon, President

Patronal Metal.lúrgica del Bages - Sr. Antoni Tachó Figuerola, Vicepresident primer

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) - Sr. Enric Fosas Colet, Rector

Fundació Lacetània - Sr. Pere Casals Perramon, President

Documents Conveni gestio del projecte Actuació per a la promoció de l'ocupació a la indústria local del Bages 2016-2017

És articular els mecanismes de coordinació, cooperació i col.laboració entre el Consell comarcal del Bages i els ajuntaments menors de 20.000 habitants de la comarca del Bages, quan a la prestació i finançament dels serveis socials i altres programes d'igualtat de gènere

Drets i obligacions Funcions del Consell Comarcal del Bages a) Coordinar, respectant en tot cas les competències municipals establertes a la legislació sobre règim local, les actuacions establertes que es prevegin en el Pla Estratègic de Serveis Socials, en els Plans Sectorials així com en els Plans d’ actuació Local que s’elaborin, per a l’execució de les quals pot emprar qualsevol de les formes de gestió de serveis públics establertes a la legislació local. b) Cooperar en la implantació, el desenvolupament i la millora dels serveis socials de la Xarxa de Serveis Socials d’ Atenció Pública i dels equipaments d’interès social. c) Promoure i gestionar els serveis, les prestacions i els recursos propis de l’atenció social especialitzada per a garantir la cobertura de les necessitats socials de la població de llur àmbit territorial. d) Portar a terme les tasques d’informació, d’avaluació i de dades estadístiques consensuades amb els ajuntaments que, especialment, serveixin a les tasques d’ordenació i planificació, tant del Consell Comarcal com de l’administració de la Generalitat, per tal d’estudiar i detectar les necessitats en llur àmbit territorial. e) Donar suport a les tasques d’inspecció i de control en matèria de Serveis Socials quan l’Administració de la Generalitat sol·liciti col·laboració. f) Oferir al personal adscrit als Serveis Socials Bàsics de la comarca la formació continuada, supervisió de casos, coordinacions tècniques i documentació 9 necessària que els permeti donar una resposta adequada a les necessitats i les demandes de la població. g) Desenvolupar iniciatives d’informació i orientació als ciutadans que es promoguin i fomentar la participació ciutadana en els àmbits d’actuació social i solidaritat social. h) Col·laborar amb els Ajuntaments adherits per a la correcta tramitació de totes les prestacions a les que tenen dret els usuaris. Desenvolupar iniciatives d’informació i orientació als ciutadans que es promoguin i fomentar la participació ciutadana en els àmbits d’actuació social i solidaritat social. i) Facilitar als Ajuntaments informació de tots aquells recursos, convocatòries, subvencions i ajudes que periòdicament es van convocant des d’altres organismes o Institucions. j) Elaborar el Pla d’ Actuació Local d’acord amb les determinacions de la Llei 7/2007 i el Contracte - Programa del DASC. k) Oferir l’assessorament tècnic d’atenció social als professionals dels Serveis Bàsics. l) Oferir suport als municipis per executar els programes individuals d’atenció a la dependència i de promoció de l’autonomia personal. m) Elaborar protocols d’actuació professional d’àmbit comarcal: violència masclista, infància, gent gran entre d’altres. n) Prestar el servei del Punt d’ Informació i Atenció a les Dones dels municipis adscrits a aquest conveni. o) Vetllar pel compliment de la normativa vigent i de les directrius del Pla Estratègic de Serveis Socials, en els Plans Sectorials així com en els Plans d’ actuació Local que s’elaborin i oferir, en la mesura de les seves disponibilitats, el suport tècnic adient a les necessitats que li comuniquin els ajuntaments. p) Atorgar els contractes, així com l’establiment de les relacions de col·laboració i cooperació amb altres administracions, que siguin necessaris per l’execució de les actuacions que es prevegin amb la finalitat de donar compliment a aquest conveni. q) Promoure actuacions de sensibilització i participació ciutadana en l’àmbit de la discapacitat. r) Gestionar i distribuir el finançament atorgat pel Departament de Treball, Afers socials i Famílies als ajuntaments de l’ABSS comarcal, d’acord amb els criteris rectors i les condicions que es concreten a cada una de les fitxes. Funcions dels Ajuntaments Els ajuntaments hauran de prestar els serveis socials bàsics per sí mateixos o agrupats amb la col·laboració i cooperació tècnica i/o econòmica del Consell Comarcal del Bages, i exercint les següents funcions: a) Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit territorial. b) Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés. c) Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de necessitat social a petició de l'usuari o usuària, del seu entorn familiar, convivencial o social, o d'altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, d'acord amb la legislació de protecció de dades. d) Proposar, establir i revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia personal, excepte en aquelles situacions en què la persona estigui ingressada de manera permanent en un centre de la xarxa pública. e) Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació. f) Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, especialment si hi ha menors. g) Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que cerquen la integració i la participació socials de les persones, les famílies, les unitats de convivència i els grups en situació de risc. h) Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de convivència, sens perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili. i) Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. j) Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, tecnològica i residencial. k) Promoure mesures d' inserció social, laboral i educativa. l) Gestionar prestacions d'urgència social. Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa. m) Aplicar protocols, municipals i en la seva absència el Comarcal, de prevenció i d’atenció davant de maltractaments a persones dels col·lectius més vulnerables. n) Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques. o) Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis socials. p) Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones afectades per causes judicials. Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis socials. q) Cooperar amb el Consell Comarcal en l’intercanvi d’informació, d’avaluació i de dades estadístiques que serveixin a les tasques d’ordenació i planificació tant del Consell Comarcal com de la Generalitat, així com facilitar al Consell Comarcal la memòria anual, a través del Dossier únic de recollida de dades dels serveis socials municipals que sol·licita el Gabinet Tècnic d’Estudis i Planificació de la Generalitat de Catalunya dins el termini establert. 11 r) D’acord amb la normativa vigent, per acomplir amb eficàcia i eficiència de les funcions abans esmentades, cal que els equips bàsics disposin del suport administratiu, del mitjans materials necessaris i de condicions laborals adequades.

Data de signatura 02-11-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 03-11-2016

Durada fins 31 de desembre de 2019, amb efectes econòmics des de l'1 de gener de 2016.

Prorrogable No

Documents Conveni CCB Finançament Serveis Bàsics 2016-2019

Més informació El President del Consell Comarcal del Bages

Sr. Agustí Comas i Guitó
 
Davant la Secretària del Consell Comarcal del Bages
Sra. M. Llum Bruno i Garcia
 
 
L'Alcalde de l'Ajuntament de Navarcles
Llorenç Ferrer i Alòs
 
 
Davant la Secretària de l'Ajuntament de Navarcles
Sra. Montserrat Sensat i Borràs

Cessió a l'Ajuntament de Navarcles la utilització del solar situat al carrer Fortià Solà, 5 per desintar-lo a aparcament públic de cotxes

Data de signatura 30-05-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 30-05-2016

Durada La durada d'aquest conveni no s'especifica, si bé qualsevol de les dues parts podrà declarar-lo extingit, si ho necessita

Prorrogable No

Dades dels signataris

Sr. Llorenç Ferrer i Alòs, Alcalde de Navarcles

Sr. Ramon Blasco Ribalta i Sra. Josefina Muntané Viñas, propietaris del solar objecte d'aquest conveni

Enllaç http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=753767&language=ca_ES

Documents Conveni utilització solar per aparcament públic c.Fortià Solà

Cessió a l'Ajuntament de Navarcles la utilització del solar situat al carrer Mossèn Àngel Cantonada carrer sense nom, al costat de "La Bassa", per destinar-lo a aparcament públic de cotxes

Drets i obligacions Veure document

Data de signatura 31-05-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 31-05-2016

Durada La durada d'aquest conveni no s'especifica, si bé qualsevol de les dures parts podrà declarar-lo extingit, si ho necessita

Prorrogable No

Dades dels signataris

Sr. Llorenç Ferrer i Alòs, Alcalde de l'Ajuntament de Navarcles

Sr.  Jordi Oliveras Samitier, actuant en nom i representació de CASABELLA 2000 SL

Enllaç http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=748583&language=ca_ES

Documents Conveni utilització solar per aparcament públic La Bassa

Establir un programa d'ajuts i de suport a l'acolliment residencial i Centre de Dia

Drets i obligacions Veure document

Data de signatura 23-12-2015

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2016

Durada Fins el 31 de desembre de 2016

Prorrogable

Dades dels signataris

Sr. Llorenç Ferrer i Alòs, Alcalde de l'Ajuntament de Navarcles

Sr. Josep Corrons i Cors, President de la Fundació Privada "Institució Benèfica Amics dels Avis" de Navarcles

Enllaç http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=714426

Documents Conveni de col.laboració amb IBADA

Establir el marc de col.laboració en el desenvolupament d'activitats coordinades per ambdues entitats, adreçades a persones en situació de dificultat, i/o risc d'exclusió social, que permetin millorar la seva qualitat de vida, la seva autonomia i facilitar la reinserció laboral.

Drets i obligacions Veure document

Data de signatura 30-06-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 30-06-2016

Durada 1 any

Prorrogable

Dades dels signataris

Llorenç Ferrer i Alòs, en nom i representació de l'Ajuntament de Navarcles

Josep Maria Escós Sarsanedas, actua en nom i representació de Càritas parroquial de Navarcles

Enllaç http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=748539&language=ca_ES

Documents Conveni de col.laboració amb CÀRITAS Parroquial de Navarcles

L'establiment d'un marc de col.laboració permanent entre l'Ajuntament de Navarcles i l'AVPC NVC en tots els àmbits i qüestions d'interès per ambdues parts i, especialment, el que fa referència a les actuacions i activitats preventives i d'emergències previstes en els pactes d'aquest conveni

Drets i obligacions Veure document

Data de signatura 29-04-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 29-07-2016

Durada 04/06/2020

Prorrogable

Dades dels signataris

Llorenç Ferrer i Alòs, actuant com Alcalde de l'Ajuntament de Navarcles

Jose Manuel Garcia, President de l'Associació de Protecció Civil de Navarcles (AVPC NVC)

Enllaç http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=746932&language=ca_ES

Documents Conveni de col.laboració amb l'Associació de Protecció Civil de Navarcles
Annex Conveni col.laboració AVPCN

Foment del reciclatge i comportaments i desenvolupaments sostenibles

Drets i obligacions Cessió gratuïta per part de l'Ajuntament d'espai per a la col·locació de contenidors amb la finalitat d'afavorir la recollida de roba i calçat usats

Data de signatura 22-02-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 22-02-2016

Durada 2 anys

Prorrogable

Compliment i execució Ambdues parts vetllaran pel compliment i bona fi de tot el contingut en el present conveni i especialment de la consecució dels seus objectius.

Dades dels signataris

Sr. Llorenç Ferrer Alòs, Alcalde de l’Ajuntament de Navarcles.

Sra. Elisabeth Molnar, Directora General d'HUMANA – Fundación Pueblo para Pueblo

Enllaç http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=718778

Documents Conveni de col·laboració amb Humana Fundación Pueblo para Pueblo