Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 27-12-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 30-12-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 25-01-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 29-12-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 30-12-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 30-01-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 09-07-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 28-12-2010 Enllaç
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals 28-12-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 30-12-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 30-12-2008 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 03-06-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la Taxa per la utilització de la bàscula municipal 03-06-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles 20-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius 20-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general 20-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa per la prestació de serveis d'intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions 20-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques 20-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques 20-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 20-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 20-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 20-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa de subministrament d'aigua 20-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries 20-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa pel servei de clavegueram 20-12-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 27-12-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 31-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de les Contribucions especials 31-12-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 31-12-2004 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 31-12-2003 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la Taxa per aprofitaments especials del domini públic local a favor d'empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments que no afectin la generalitat del veïnat 29-03-2003 Enllaç