Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles 12-12-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 06-03-2018 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 28-02-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 12-09-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 14-09-2015 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 04-03-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 02-12-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 19-06-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 21-12-2010 Enllaç
Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals 21-12-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 26-12-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 05-12-2008 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 04-07-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 26 reguladora dels preus públics per la prestació dels serveis esportius 04-07-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 12-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 12-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública 12-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic 12-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques 12-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions 12-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la Taxa per la recollida d'escombraries 12-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la Taxa de clavegueram 12-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre les activitats econòmiques 12-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la Taxa de cementiri municipal 12-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 21 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius 12-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública 12-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 23 reguladora de la Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports 12-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 25 reguladora dels Preus públics per utilització de locals municipals en actes privats 12-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 27 reguladora dels Preus públics per la prestació de serveis culturals 12-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre els vehicles de tracció mecànica 12-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública 12-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment de les voreres 12-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues 12-12-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 18-10-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 24 reguladora dels Preus públics per la prestació dels serveis d'ajuts a la llar 12-06-2007 Enllaç
Tarifes del servei de l'escola bressol municipal Els Montgatets 05-06-2007 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de les Taxes per utilització privativa o per aprofitaments especials del domini públic local 11-10-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 31-05-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la Taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en el vies públiques municipals 31-05-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 23-11-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 23-11-2005 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per aprofitaments especials del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general 23-11-2005 Enllaç
Ordenança General de Contribucions Especials 23-11-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 15-04-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 10-08-2004 Enllaç

Ordenances Fiscals VIGENTS

00 - Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació
01 - Ordenança sobre l'impost sobre béns immobles
02- Ordenança sobre impost activitats econòmiques
03- Ordenança impost sobre els vehicles 
04- Ordenança de l'impost sobre increment del valor dels terrenys
05- Ordenança que regula l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
06 - Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada
07 - Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès especial
08 - Taxa ocupació via pública - obertura de rases 
09 - Taxa ocupació via pública - mercaderies, runes, etc 
10 - Taxa ocupació via pública - guals i reserves d'estacionament 
11 - Taxa ocupació via pública - ocupació amb taules i cadires 
12 - Taxa ocupació via pública - installació de quioscos 
13 - Taxa ocupació via pública - parades, casetes, espectacles, etc 
15 - Taxa ocupació via pública - estacionament de vehicles
16 - Taxa serveis - expedició de documents administratius 
19 - Taxa serveis - serveis especials de vigilància 
20 - Ordenança que regula la taxa per llicències o comprovacions en matèria d'urbanisme 
21- Ordenança que regula la taxa per serveis d'intervenció administrativa en les activitats
26 - Taxa serveis - cementiri 
27 - Taxa serveis - clavegueram 
28- Ordenana que regula la taxa servei gestió de residus municipals 
32 - Taxa serveis - retirada i dipòsit de vehicles 
33 - Taxa serveis - inspecció sanitària 
37 - General - contribucions especials 
38 - Preu públic - serveis atenció domiciliària 
42 - Preu públic - ús de locals 
43 - Preu públic - serveis esportius 
44 - Preu públic - serveis culturals 
45 - Ordenança reguladora de la taxa per la celebracion de cerimònies i matrimonis civils
46 - Preu Públic per la utilització del servei d'apats a domicili