Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 01-02-2018 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 27-12-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 12-12-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 19-08-2015 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 31-12-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 31-12-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 28-12-2011 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 16-12-2010 Enllaç
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals 16-12-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 24-12-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 31-12-2008 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la Taxa pel tracatament i recollida d'escombraries 22-12-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 23-12-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 28-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal general núm. 9 reguladora de les Contribucions Especials 28-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles 28-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 28-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques 28-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 28-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 28-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 28-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de Taxa pel subministrament d'aigua 28-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general 28-12-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 31-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de Taxa per prestació de servei públic o la realització d'activitats administratives de competència local 20-11-2001 Enllaç