Processos participatius en tràmit

Si l'ens té actualment en marxa algun procés participatiu en què es permeti la intervenció de la ciutadania, aquest és el lloc on en podràs conèixer tots els detalls i de quina manera pots dir-hi la teva.

CONSULTA PRÈVIA SOBRE L'APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DEL MERCAT MUNICIPAL (finalitzada)

 

FINALITZADA LA FASE DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Durant el termini de presentació de propostes no s'ha recollit cap aportació. 

PRSENTACIÓ D'APORTACIONS DEL 22 DE JUNY AL 6 DE JULIOL

L'Ajuntament obre una consulta pública per recollir l'opinió del veïnat i les organitzacions més representatives potencialment afectades pel Reglament que es vol aprovar sobre el funcionament intern del Mercat Municipal de Montcada i Reixac situat al carrer Verdi cantonada passeig Sant Jordi.

Els objectius que es persegueixen amb aquesta norma és regular les relacions entre els diferents titulars dels drets en el mercat, els comerciants, el concessionari i l'Ajuntament. 

Amb aquesta iniciativa es pretén donar compliment al que disposa l'article 159 del ROAS i dotar el mercat municipal d'una regulació clara i entenedora, que resolgui les qüestions que es puguin derivar en el seu funcionament intern.

Les propostes i suggeriments es poden presentar durant el termini de quinze dies, naturals a comptar des del 22 de juny per correu electrònic a l'adreça de l'Oficina d'Atenció Ciutadana oac@montcada.org

Document adjunt

 

Dades de contacte oac@montcada.org

Data inici 22-06-2018

Data fi 06-07-2018

CONSULTA PRÈVIA SOBRE L'APROVACIÓ DEL CODI ÈTIC DELS MEMBRES DE L'AJUNTAMENT (finalitzada)

FINALITZADA LA FASE DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Durant el termini de presentació de propostes no s'ha recollit cap aportació. 

PRSENTACIÓ D'APORTACIONS EL 16 AL 30 DE MAIG

S'obre la consulta prèvia a l’aprovació del codi ètic dels membres de l'Ajuntament per tal que les entitats i la ciutadania puguin fer aportacions i suggeriments.

D'acord amb la Llei de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, els ens locals han d'elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d'actuació establerts en l'article 55.1 de dita llei, n'estableixi altres d'addicionals si s'escau, i determini les conseqüències per incomplir-los, sense perjudici del règim sancionador establert per aquesta Llei.

Per això, el Ple de l'Ajuntament de data 23 de febrer de 2017 va aprovar l'elaboració del codi de conducta dels alts càrrecs del Consistori i la creació d'una comissió d'estudi encarregada de la redacció del text. 

S'obre un termini de quinze dies naturals, del 16 al 30 de maig de 2018, per tal que la ciutadania i les entitats puguin fer les seves aportacions i suggeriments. 

Les aportacions es poden enviar a l'adreça electrònica següent: emailOAC

 

Dades de contacte

Documetnts relacionats

Conulta prèvia sobre Codi Etic

Data inici 16-05-2018

Data fi 30-05-2018

PREMIS ESPORTIUS NOVA CANDIDATURA PER VOTACIÓ POPULAR (procés finalitzat)

L’Institut Municipal d’Esports i Lleure ha inclòs dins dels Premis Esportius un nou guardó per votació popular.

Aquest nou reconeixement es podrà concedir a persones més grans de 18 anys que hagin destacat per la seva contribució al món esportiu, ja sigui com a esportista, membre de l’equip directiu, com a simpatitzant, persona col·laboradora o qualsevol altre aspecte vinculat amb la promoció de l’esport.

Fins al dia 30 d’abril, tothom que vulgui podrà optar-hi a títol particular o bé, presentar la candidatura d’una altra persona, sempre i quan aquesta hi estigui d’acord.

Tot el procés de presentació de candidatures i la posterior votació es farà a través de la plataforma Montcada Participa on es poden consultar les Bases dels premis i omplir el Formulari per presentar les candidatures.

Calendari:
– fins al 30 d’abril: Presentació de candidatures
– del 2 al 14 de maig: Avaluació de les candidatures presentades per part del jurat
– del 15 al 30 de maig: Primera fase de votació de candidatures (totes les que compleixin els requisits)
– del 1 al 15 de juny: Segona fase de votació (les tres candidatures més votades. En cas d’empat la classificació seràex-aequo)

Dades de contacte

Enllaç a la Plataform Montcada Participa: 

MONTCADA PARTICIPA: PREMIS ESPORTIUS

Data inici 03-04-2018

Data fi 30-04-2018

Consulta prèvia sobre la revisió de l'Ordenança de Convivència (procés finalitzat)

Fase 2.  FASE DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES (finalitzat) 

Del 13 al 27 d'abril es poden presentar propostes i/o suggeriments sobre l'ordenança a través del correu de l'Ofina d'Atenció Ciutadana  Email OAC        

Finalitzat aquest període de consulta no ha hagut cap aoprtació ciutadana.

Fase  1. PRESENTACIÓ DEL PROCÉS 

 Consulta prèvia sobre la revisió de l'Ordenança municipal de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic i reguladora de l'ús de la via pública

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 23 de febrer de 2017 va aprovar, dintre del Pla Normatiu, la revisió d'aquesta ordenança

Es considera necessari revisar i actualitzar el seu contingut per adaptar-la als canvis socials i a les necessitats expressades pel veïnat. En especial es planteja la modificació, que afecta també a l'ordenança reguladora del soroll, consistent en incloure en l'ordenança de convivència totes les qüestions que afecten a la convivència derivades de soroll d’origen domèstic no industrial, i que ara estan regulades a l'ordenança de sorolls

D'altra banda, en relació a l'activitat sancionadora en matèria de convivència i veïnatge s'ha detectat que una bona part de les denúncies, i en conseqüència dels expedients sancionadores, són deguts a conflictes produïts per molèsties provocades dels sorolls fets directament per les persones, no per aparells mecànics. Es tractaria de sorolls produïts per la veu, volum excessiu de músiques, cops... o altres tipus d'activitats humanes, que produeixen directament el soroll. No són sorolls produïts per màquines de forma automàtica, ni són sorolls industrials. La situació és que totes les infraccions en matèria de convivència estan regulades en l'Ordenança de Convivència; però les relatives a soroll, estan incloses en l'ordenança de soroll, i això està generant problemes perquè unes vegades s'aplica una ordenança i unes altres, l'altra, per a infraccions de naturalesa molt semblant. A més els imports de les sancions també són diferents, i desproporcionats en molts casos per a molèsties produïdes per sorolls tals com cantar en la via pública, ja que l'ordenança de soroll preveu sancions molt més elevades que no la de convivència. 

Per últim, hi ha diferents aspectes de l'ordenança que amb el pas del tems s'ha observat que convé actualitzar i modificar per a una millor aplicació de la norma.

La ciutadania i les entitats disposeu d'un termini de quinze dies a partir de la publicació d'aquest anunci en la pàgina web municipal per trametre les vostres aportacions i suggeriments.

Les propostes i suggeriments els podeu enviar a l'adreça electrònica de l'OAC

Email OAC

Dades de contacte

Documentació 

Providència 

Ordenança actual

 

Data inici 13-04-2018

Data fi 27-04-2018

PROJECTE DE NOVA ORDENANÇA DE MERCATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA (procés de consulta prèvia finalitzat)

3. APROVACIÓ ORDENANÇA 

El Ple de l'Ajuntament en sessió tinguda el dia 27 d'abril de 2017 va aprovar provisionalment l'expedient de derogació i aprovació de la nova ordenança reguladora dels mercats de venda no sedentària de Montcada i Reixac, el qual es va sotmetre a informació pública durant un període de 30 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província, perquè pogués ser examinat i qualsevol persona interessada podia presentar-ne les reclamacions i al·legacions que considerés oportunes. En cas que no se'n presentés cap, l''expedient s'entendrà aprovat definitivament.

Edicte BOPB

2. FASE DE RECOLLIDA DE PROPOSTES

Del 16 al 31 de gener es poden presentar propostes i/o suggeriments sobre l'ordenança.

Finalitzat aquest període de consulta no ha hagut cap aoprtació ciutadana.

1. FASE D'INICI DEL PROCÉS PARTICIPATIU

Des de la regidoria de Comerç s'ha endegat el procés de renovació de l'ordenança que regula els mercats de venda no sedentària. 

Totes les persones i/o entitats interessades en donar la seva opinió o fer algun tipus de suggeriment o aportació a la proposta d'ordenança ho podeu fer a través del correu electrònic de la regidoria de Comerç: comerc@montcada.org  o bé presentant una instància a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).

En el següent enllaç podeu consultar la proposta d'ordenança: 

PROPOSTA ORDENANÇA MERCATS

Dades de contacte

 comerc@montcada.org

Data inici 16-01-2017

Data fi 31-01-2017