Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

El Ple

El Ple de la Corporació és el màxim òrgan de govern de l’Ajuntament. Està integrat per l’alcalde, que el presideix, i els regidors i les regidores de l’Ajuntament, i té les competències assenyalades a l’article 22 de la Llei reguladora de les bases del règim local i en la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya, llevat de les que pugui delegar o desconcentrar en la Junta de Govern Local o en l’alcalde.

El plenari de l'Ajuntament de Montbrió del Camp, a raó de la població resident al terme municipal, el conformen onze membres: l'equip de govern format per nou regidors d'Acció per Montbrió (AM) i dos regidors de l'oposició de la formació Convergència i Unió (CiU).

Les sessions ordinàries del Ple se celebren a la Sala de plens de la Casa de la Vila el primer dilluns de cada dos mesos, a les 20:00 hores. Si aquest és festiu, es durà a terme el primer dilluns feiner.

Consulta les ordres del dia de les sessions plenàries:

Consulta les actes de les sessions plenàries:

La Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local esta formada per l’alcalde i un nombre de membres que no pot excedir d’un terç del nombre total de regidors/es de l’Ajuntament. La seva funció és la d'assistir a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions. També li correspon l’exercici de les competències que li pugui delegar l’alcalde o el Ple municipal. 

Les sessions de la Junta de Govern Local se celebren els dilluns de cada dues setmanes. 

Consulta els acords i les ordres del dia de les sessions:

La Comissió Especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes està integrada per membres de tots els grups polítics que formen part de la Corporació, éssent el seu número proporcional a la seva representativitat a l'Ajuntament, o igual per a cada grup.

Té com a funcions l'examen, estudi i informe dels comptes anuals de la Corporació, concretament el compte general del pressupost, el d'administració del patrimoni, el de valors independents i auxiliars de pressupost i els d'entitats o organismes municipals de gestió, d'acord amb l'article 58 del Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Aquest òrgan es reuneix dues vegades l'any, una per presentar els comptes i l'altra per informar-los.

Consulta les ordres del dia de les sessions: