D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Ajudant d'oficis 20-09-2017 Enllaç
Borsa de treball de places d'Agutzil - Cap de brigada 07-12-2016 Enllaç
Dinamitzador juvenil 29-11-2016 Enllaç
Dinamitzador juvenil 22-04-2016 Enllaç
Secretaria Intervenció 11-06-2014 Enllaç
Secretari interventor 03-07-2009 Enllaç