Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Núm. 1. Ordenança reguladora de l'impost sobre béns immobles (Pdf, 673 Kb)

Núm. 2. Ordenança reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (Pdf, 648 Kb)

Núm. 3. Ordenança reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques (Pdf, 600 Kb)

Núm. 4. Ordenança reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Pdf, 621 Kb)

Núm. 5. Ordenança reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (Pdf, 67,1 Kb)

Núm. 6. Ordenança reguladora de la taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública (Pdf, 39,8 Kb)

Núm. 7. Ordenança reguladora de la taxa de clavegueram (Pdf, 578 Kb)

Núm. 8. Ordenança reguladora del servei de cementiri (Pdf, 42,5 Kb)

Núm. 9. Ordenança reguladora de la taxa per recollida d'escombraries (Pdf, 214 Kb)

Núm. 10. Ordenança reguladora del control ambiental de les activitats (Pdf, 56,6 Kb)

Núm. 11. Ordenança reguladora de la taxa per llicències urbanístiques (Pdf, 117 Kb)

Núm. 12. Ordenança reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament (Pdf, 227 Kb)

Núm. 13. Ordenança reguladora de la taxa per la utilització del mercat (Pdf, 37,8 Kb)

Núm. 14. Ordenança reguladora de la taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena (Pdf, 88,9 Kb)

Núm. 15. Ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis a la piscina municipal, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs (Pdf, 88,9 Kb)

Núm. 16. Ordenança reguladora de la taxa per elements constructius tancats, terrasses, miradors, balcons, marquesines, tendals i altres instal·lacions similars (Pdf, 47,3 Kb)

Núm. 17. Ordenança reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo situats en terrenys d'ús públic local així com indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic (Pdf, 52,7 Kb)

Núm. 18. Ordenança reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic local amb mercaderies, material de construcció, runes, tanques puntals, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues (Pdf, 47,3 Kb)

Núm. 19. Ordenança reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua, gas i electricitat (Pdf, 214 Kb)

Núm. 20. Ordenança reguladora de la taxa per l'ús, utilització i aprofitament especial dels béns municipals (Pdf, 45,2 Kb)

Núm. 21. Ordenança reguladora de la taxa per expedició de documents administratius (Pdf, 55,1 Kb)

Núm. 22. Ordenança reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa (Pdf, 46,4 Kb)

Núm. 23. Ordenança reguladora de la taxa per llicència d'autotaxis (Pdf, 40,3Kb)

Núm. 24. Ordenança reguladora de la taxa per a la utilització de l'escut del municipi (Pdf, 36,9 Kb)

Núm. 25. Ordenança reguladora dels preus públics per publicitat al vol virtual de Montbrió del Camp (Pdf, 36,9 Kb)

Núm. 26. Ordenança reguladora del preu públic pels serveis de la Llar d'Infants de Montbrió del Camp (Pdf, 56,4 Kb)

Núm. 27. Ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis amb utilització de qualsevol maquinària, element o aparell propietat de l'Ajuntament amb fins particulars (Pdf, 36,4 Kb)

 

Ordenances fiscals any 2018 (Pdf, 1,38 Mb)

Ordenances fiscals any 2017 (Pdf, 977 Kb)

Ordenances fiscals any 2016 (Pdf, 1,05 Mb)

Ordenances fiscals any 2015 (Pdf, 873 Kb)

Ordenances fiscals any 2014 (Pdf, 897 Kb)

Ordenances fiscals any 2013 (Pdf, 894 Kb)