Aquest és el lloc on pots trobar les dades i la informació relacionada amb els impostos periòdics de l'ens, així com els detalls dels períodes i les dates de càrrec.

Resum Data publicació Enllaç
Calendari del contribuent de l'any 2018 http://www.montbriodelcamp.cat/docs/altres/2018-Calendari-contribuent.pdf
Calendari del contribuent de l'any 2017 http://www.montbriodelcamp.cat/docs/altres/2017-Calendari-contribuent.pdf
Calendari del contribuent de l'any 2016 http://www.montbriodelcamp.cat/docs/altres/2016-Calendari-contribuent.pdf
Calendari del contribuent de l'any 2015 http://www.montbriodelcamp.cat/docs/altres/2015-Calendari-contribuent.pdf
Calendari del contribuent de l'any 2014 http://www.montbriodelcamp.cat/docs/altres/2014-Calendari-contribuent.pdf

Calendari del contribuent de l'any 2018:

Els ingressos de dret públic de cobrament anual, semestral o trimestral es posaran a cobrament en les següents dates:


IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA:
Del 29 de març al 31 de maig.
QUOTES SOCI I ABONAMENTS TEMPORADA PISCINA:
Del 1 de març al 30 d’abril.
TAXA DE CEMENTIRI, TERRASSES i TRIBUNES:
Del 29 de març al 31 de maig.
TAXA DE GUALS, RAMPES METÀL·LIQUES I BORDONS REBAIXATS:
Del 2 de maig al 30 de juny.
IMPOST DE BÉNS IMMOBLES URBANS:
El primer semestre, del 27 d’abril al 29 de juny.
El segon semestre, del 31 d’agost al 31 d’octubre.
IMPOST DE BÉNS IMMOBLES RÚSTEGA:
Del 29 de juny al 31 d’agost.
IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES:
Del 27 de juliol al 28 de setembre.
TAXES D’ESCOMBRARIES I CLAVEGUERAM:
El primer trimestre, del 29 de gener al 29 de març.
El segon trimestre, del 27 d’abril al 29 de juny.
El tercer trimestre, del 27 de juliol al 28 de setembre.
El quart trimestre, del 31 d’octubre al 31 de desembre.
TAXA D’AIGUA:
El primer trimestre, del 27 d’abril al 29 de juny.
El segon trimestre, del 27 de juliol al 28 de setembre.
El tercer trimestre, del 31 d’octubre al 31 de desembre.
El quart trimestre, del 29 de gener al 29 de març de 2019.


L’exposició pública dels padrons es farà 15 dies abans de l’inici del cobrament.