Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Ets proveïdor d'aquest ens i hi has de presentar una factura electrònica? En aquest apartat hi tens l'enllaç que et mostrarà la bústia de factures electròniques.

En compliment del que disposa l’article 6.1 de la Llei estatal 25/2013 de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, la Mancomunitat s’ha adherit a la utilització del PUNT GENERAL D’ENTRADA DE FACTURES ELECTRÓNIQUES  de la Generalitat de Catalunya.

La plataforma utilitzada per a la tramitació de factures electròniques és e.FACT, dissenyada per la Generalitat de Catalunya, ja que admet igualment factures tramitades per la plataforma FACe, de l’administració de l’Estat.

Els codis DIR3 de la Mancomunitat, d’acord amb l’estructura organitzativa, són:

-        Codi de l’oficina comptable:      L05250001

-        Codi de l’òrgan gestor:               L05250001

-        Codi de la unitat tramitadora:    L05250001

Resten obligades a tramitar-se electrònicament, a partir del 15 de gener de 2015, aquelles factures adreçades a aquesta administració superiors a 5.000,00€, IVA inclòs, encara que s’admetran totes les factures generades electrònicament, independentment de l’import de les mateixes.