Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

Ordenances i Reglaments Municipals

Ordenança municipal reguladora de les activitats i instal·lacions de radiocomunicació

Ordenança de les mesures correctores que han de disposar les activitats ramaderes al terme de Mediona

Ordenança de control d'abocaments liquits a la xarxa de claveguers municipals

Ordenança reguladora de la venda ambulant i no sedentària

Ordenança municipal de tinença d'animals

Ordenança de gestió de residus de la construcció

Ordenança reguladora de la neteja i del tancat de solars

Ordenança ús Zona Esportiva

Ordenança reguladora dels fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats per l'Ajuntament  de Mediona.

Ordenança per a l'aprofitament i preservació dels recursos naturals, l'eficiència energètica, i la minimització de la contaminació lluminosa al municipi de Mediona.

Model tipus d'ordenança municipal reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i els seu exercici en l'ambient

Reglament del servei de proveïment d'aigua potable de Mediona

Reglament regulador de la retirada dels vehicles abandonats en la via pública

Reglament regulador del funcionament del registre municipal d'acolliments

Reglament de funcionament de la llar d'infants de Mediona

Reglament del Registre Municipal d'Unions Consensuals

Reglament del Mercat Municipal

Reglament municipal prestacions economiques de caracter social