La relació de llocs de treball és l'instrument tècnic que permet l'ordenació del personal d'acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. Aquesta inclou tots els llocs de treball de funcionaris, laborals i eventuals, independentment si estan o no pressupostats. En aquest apartat, doncs, podràs consultar tota la relació de places d’un ens.

La RLT de Mataró Audiovisual la integren la gerència, caps de serveis, ENG - periodistes, administratives, tècnics especialistes i auxiliars; dels grups A1, C1 i C2. Consulteu aquí el quadre amb el detall de la relació de llocs de treball i en aquest altre enllaç, l'acord del Consell d'Administració de Mataró Audiovisual de 12/12/2017 d'aprovació de la plantilla i relació de llocs de treball per a l'any 2018.