Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure quin és el seu estat de tramitació i consultar-ne tots els documents relacionats.

Actualment podeu consultar els documents normatius en procés:

 

1. Avantprojecte de reglament de polítiques de gènere interseccionals de l'Ajuntament de Mataró

​2. Pla de mobilitat urbana i sostenible
Estarà en exposició fins al 27 de febrer (aquest dia inclòs)

El Ple de l'Ajuntament de Mataró, en sessió de data 13 de desembre de 2108, va aprovar inicialment el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Mataró (PMUS).

El PMUS se sotmet a informació pública per un període de quaranta-cinc dies, comptats des del dia següent al de la publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, per tal que els interessats puguin consultar-lo i, si s’escau, formular al·legacions i/o suggeriments.

 

MEMÒRIA 

Volum 1/5 

Volum 2/5 

Volum 3/5 

Volum 4/5 

Volum 5/5

3. Urbanístics

4. Memòria del Reglament de Polítiques de Gènere Interseccionals a Mataró

5. Modificació de l’Ordenança Municipal de Circulació i Transport de Mercaderies Perilloses