Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Hi ha persones o organitzacions que influeixen o intervenen en l’elaboració de les polítiques públiques d’aquest ens? Aquest és l'espai on ho podràs estar al corrent de qui són i quina activitat duen a terme.

L'article 45 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, preveu que els ens locals han de crear i publicar el Registre de grups d'interès municipal. Aquest registre ha de recollir les persones físiques i jurídiques de caràcter privat que fan actuacions de participació activa en polítiques públiques o en processos de presa de decissions en un àmbit territorial amb la finalitat d'influir en l'orientació d'aquestes polítiques en defensa d'un interès propi o de tercers, o de un interès general.

 

L'Ajuntament de Matadepera s'ha adherit al Registre de grups d'interès de Catalunya creat per Decret Llei 1/2017, de 14 de febrer. Podeu consulta aquest registre a l'enllaç següent: http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/grups_interes/