Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Tal com defineix l'article 11.1, b) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, cal publicar les retribucions, indemnitzacions i dietes, les activitats i els béns dels membres de govern, dels alts càrrecs de l'Administració pública, i dels personal administratiu dels ens públics, les societats, les funcions i els consorcis, i les indemnitzacions que han de percebre en deixar d'exercir el càrrec.

En aquest apartat es publica el règim de dedicació i de retribució dels membres electes d'aquest Ajuntament:

 

- Retribucions per dedicació parcial

Càrrec

Dedicació parcial

Hores/setmana Import brut anual
Alcaldessa 53,33% 20 24.000 eur
Tinents alcalde 33,33% 12,50 15.000 eur
Regidors delegats 27,78% 10,42 12.500 eur

 

- Assistència per concurrència a òrgans col·legiats (regidors sense dedicació exclusiva ni parcial)

Òrgan col·legiat Import íntegre per sessió
Ple 212,95 eur
Junta de Govern Local 178,29 eur
Comissió Informativa 89,14 eur
Junta de Portaveus 89,14 eur

 

La suma total de les quantitats econòmiques a percebre pels regidors delegats sense dedicació exclusiva ni parcial és de 9.000 eur bruts anuals.

 

INCOMPATIBILITATS

Càrrecs electes i membres de l'equip de govern que tenen reconeguda la compatibilitat de tasques per poder exercir la dedicació parcial a l'Ajuntament de Matadepera:

- Sr. Marcel·lí Bosch i Muntal (CIU), per a la condició Bomber de l'Ajuntament de Barcelona