Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Vols saber una mica més sobre el pressupost de l'ens? Aquí pots consultar les dades de previsions i crèdits inicials del pressupost consolidat de l’ens amb els seus organismes autònoms locals.

Aprovació inicial del pressupost general de la Corporació per a l'exercici de 2019:

Certificat de l'acord del Ple de 26/11/2018

Estat de despeses

Estat d'ingressos

Annex d'inversions

Plantilla de personal

Inici del tràmit d'informació pública: 29/11/2018.

Període de tràmit d'informació pública: 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la província de Barcelona.

Final del tràmit d'informació pública: 20/12/2018.