Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Quant triga l'ens a pagar les factures als seus proveïdors? T'ho expliquem en aquest apartat.

L’Administració té l’obligació de pagar com a màxim a 60 dies a partir del registre de la factura.

En aquest apartat trobareu informació, per trimestres vençuts, del termini mitjà de pagament als proveïdors des de la data de registre d’entrada de la factura fins el seu pagament efectiu. La font d’informació és el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP). Cal aclarir que el MINHAP utilitza un concepte diferent, el Període Mig de Pagament (PMP) segons la definició del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. El PMP es calcula a partir del 30è dia de la data del registre d’entrada i, per tant, no és el termini real de pagament als proveïdors.

0 Registres carregats

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 7 de març de 2018 va aprovar el Pla de disposició de fons de tresoreria d'aquest Ajuntament per a l'exercici 2018 i següents.

Tal i com estableix l'article 8.1.b de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es fa públic:

Certificat d'aprovació

Pla de disposició de fons de tresoreria