Quant triga l'ens a pagar les factures als seus proveïdors? T'ho expliquem en aquest apartat.

L’Administració té l’obligació de pagar com a màxim a 60 dies a partir del registre de la factura.

En aquest apartat trobareu informació, per trimestres vençuts, del termini mitjà de pagament als proveïdors des de la data de registre d’entrada de la factura fins el seu pagament efectiu. La font d’informació és el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP). Cal aclarir que el MINHAP utilitza un concepte diferent, el Període Mig de Pagament (PMP) segons la definició del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. El PMP es calcula a partir del 30è dia de la data del registre d’entrada i, per tant, no és el termini real de pagament als proveïdors.

Rati d'operacions pagades Import de pagaments realitzats Rati d'operacions pendents de pagament Import de pagaments pendents Dies Data de tancament
31 1.240.249 17 1.506.554 54 30-09-2017
38 1.606.591 1 1.050.389 53 30-06-2017
38 1.262.283 5 1.058.830 53 31-03-2017
26 1.543.554 -3 803.178 46 31-12-2016
27 1.532.489 12 781.715 52 30-09-2016
28 1.379.844 9 906.593 50 30-06-2016
21 1.350.468 6 1.022.660 45 31-03-2016
28 1.727.224 1 1.125.156 48 31-12-2015
24 1.545.923 3 997.334 46 30-06-2015
12 1.294.856 0 974.330 37 31-03-2015
4 697.429 15 1.235.074 41 30-09-2014