Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Vols saber com s'ordena i com es classifica el territori del municipi? Quina és la regulació del seu ús? Aquí pots consultar el Pla General d'Ordenació Urbana, que en defineix l'ordenació i estableix les normes del seu desenvolupament i execució. També hi trobaràs la resta de documentació que articula el Pla General.

En aquest apartat es pot consultar el planejament vigent a Matadepera i la seva documentació en format pdf.
 
Planejament General
 

1. PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM)

El planejament general vigent a Matadepera és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat definitivament per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, adoptat en la sessió de 14 de maig de 2009, i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5469 el dia 22 de setembre de 2009, a efectes de la seva executivitat.

La documentació que compon aquest Pla es pot consultar a les oficines municipals de l’Àrea Tècnica de l’Ajuntament, al carrer Sant Quirze, 2 baixos.

També podeu visualitzar qualsevol dels documents que el conformen, seleccionant-lo del següent llistat:

O.03.2: Ordenació del sòl urbà. Plànols

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

2. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (MP-POUM-2013-01)

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el dia 02/10/2013 ha aprovat definitivament la Modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal (MP-POUM-2013.01), i ha donat conformitat al seu text refós el dia 06/11/2013. Per la seva banda, el conseller de Territori i Sostenibilitat ha aprovat definitivament en data 13/12/2013 els epígrafs de la Modificació que són de la seva competència. L’anunci corresponent s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6573 de 03/03/2014, amb rectificació al DOGC núm. 6579 de 11/03/2014.

La documentació que compon aquest Pla es pot consultar a les oficines municipals de l’Àrea Tècnica de l’Ajuntament, al carrer Sant Quirze, 2 baixos.

També podeu visualitzar qualsevol dels documents que el conformen, desplegant el següent llistat i obrint els arxius corresponents.

3. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (MP-POUM-2014-02)

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el dia 29/01/2015 ha aprovat definitivament la Modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal (MP-POUM-2014-02) que tenia per objecte adequar el planejament a la Sentència de 12 de març de 2013, de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. L’anunci corresponent s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6843 de 01/04/2015.

La documentació que compon aquest Pla es pot consultar a les oficines municipals de l’Àrea Tècnica de l’Ajuntament, al carrer Sant Quirze, 2 baixos.

 També podeu visualitzar el document obrint l’arxiu següent

  • MP-POUM-2014-02
 
Planejament Derivat
 

Amb l’aprovació definitiva del Pla d’Ordenació Municipal de Matadepera el 14 de maig de 2009, i la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5469 de 22 de setembre de 2009, han quedat derogats tots els plans urbanístics del municipi aprovats anteriorment, exceptuant els que es detallen a continuació:

1. PLA PARCIAL SECTOR CAN CANDI

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 25/01/2007.La documentació que compon aquest Pla es pot consultar a les oficines municipals de l’Àrea Tècnica de l’Ajuntament, al carrer Sant Quirze, 2 baixos.

També podeu visualitzar qualsevol dels documents que el conformen, seleccionant-lo del següent llistat:

 

2. PLA ESPECIAL SECTOR CAN DURAN

 

Aprovat definitivament el 31/05/2007. La documentació que compon aquest Pla es pot consultar a les oficines municipals de l’Àrea Tècnica de l’Ajuntament, al carrer Sant Quirze, 2 baixos.

També podeu visualitzar qualsevol dels documents que el conformen, desplegant el següent llistat i obrint els arxius corresponents.

 

3. PLA ESPECIAL D’INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS

 

Aprovat definitivament el 20/10/2005. La documentació que compon aquest Pla es pot consultar a les oficines municipals de l’Àrea Tècnica de l’Ajuntament, al carrer Sant Quirze, 2 baixos.

També podeu visualitzar qualsevol dels documents que el conformen, desplegant el següent llistat i obrint els arxius corresponents. 

4. CONVENI URBANÍSTIC EN L’ÀMBIT DEL PASSEIG DEL PLA

Signat el 20/12/1990. La documentació que compon aquest conveni es pot consultar a les oficines municipals de l’Àrea Tècnica de l’Ajuntament, al carrer Sant Quirze, 2 baixos.

5. PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D’ORDENACIÓ DE LA PARCEL·LA D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE L’AVINGUDA DEL MAS SOT (PEU-2009-01)

Aprovat definitivament pel Ple municipal el 31/05/2010. La documentació que compon aquest Pla es pot consultar a les oficines municipals de l’Àrea Tècnica de l’Ajuntament, al carrer Sant Quirze, 2 baixos.

També podeu visualitzar qualsevol dels documents que el conformen, desplegant el següent llistat i obrint els arxius corresponents.

6. PLA ESPECIAL D’ORDENACIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ D’UNS HORTS URBANS EN SÒL D’EQUIPAMENTS  (PEU-2014-02), estat aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament en la sessió de 26/01/2015.

 

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 26/01/2015 ha aprovat definitivament el Pla especial d’ordenació per a la implantació d’uns horts urbans en sòl d’equipaments. L’anunci corresponent s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb número de registre 022015004775 de 27/02/2015.

La documentació que compon aquest Pla es pot consultar a les oficines municipals de l’Àrea Tècnica de l’Ajuntament, al carrer Sant Quirze, 2 baixos.

També podeu visualitzar la documentació aprovada obrint els arxius següents.           

 
Planejament en tràmit
 

1. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MATADEPERA EN L'ÀMBIT DEL PMU 04 "CAN TORRELLA - SANT LLORENÇ DELS PINS" (MP-POUM-2017-03)

 

Tràmit d'aprovació inicial i informació publica:

El Ple de l'Ajuntament en sessió de data 27 de novembre de 2017 va aprovar inicialment la modificaicó puntual MP-POUM-2017-03 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera.

Certificat de l'acord de Ple

Tràmit d'informació publica:

- Inici del tràmit d'informació pública: 15 de desembre de 2017.

- Període del tràmit d'informació publica: Un mes a comptar des de la darrera publicació obligatòria

- Final del tràmit d'informació pública: 15 de gener de 2018.

Documentació que es sotmet a informació pública:

 

Tràmit d'aprovació provisional:

El Ple de l'ajuntament en sessió de data 28 de maig de 2018 va aprovar provisionalment la modificació puntual MP-POUM-2017-03 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera.

Certificat de l'acord del Ple

La documentació aprovada provisionalment és la mateixa que l'aprovada inicialment.

 

2.- MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MATADEPERA MP-POUM-2018-4

Tràmit d'aprovació inicial i informació pública:

 

El Ple de l'Ajuntament de Matadepera en sessió de data 27 de juliol de 2018 va aprovar inicialment la modificació puntual MP-POUM-2018-4 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera.

Certificat acord del Ple

Tràmit d'informació pública:

- Inici del tràmit d'informació pública: 9 d'agost de 2018.

- Període del tràmit d'informació pública: Un mes a comptar des de la darrera publicació obligatòria, fora del mes d'agost.

- Final del tràmit d'informació pública: 30 de setembre de 2018.

Documentació que es sotmet a informació pública: