Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Aquest conjunt de dades mostra les ordenances fiscals aprovades pels ens locals i, si s’han modificat, les versions consolidades.

0 Registres carregats

Ordenandes fiscals aprovades per a l'exercici del 2018

Les ordenances que podeu consultar en la part superior d'aquesta pàgina són les modificacions que s'aproven i es publiquen a través del Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO). Si necessiteu consultar les ordenances fiscals completes, a continuació us oferim un enllaç que us portarà a totes les ordenances vigents en l'any en curs:

Seguiu aquest enllaç per accedir a les ordenances fiscals vigents.

 

Modificacions aprovades d'ordenances fiscals per a l'exercici del 2018

- Modificació de l'ordenança fiscal 3.17 de la taxa per la prestació del servei d'escola de música Frederic Mompou

Anunci publicat al BOP i al tauler electrònic de l'Ajuntament de Matadepera d'elevació a definitiu de l'acord de modificació de l'ordenança fiscal

 

- Modificació de l'ordenança fiscal 4.4 reguladora del preu públic per la prestació del servei d'escola bressol municipal.

Anunci publicat al BOP i al tauler electrònic  de l'Ajuntament de Matadepera d'elevació a definitiu de l'acord de modificació de l'ordenaça fiscal.

 

- Modificació de l'ordenança fiscal 4.5. reguladora del preu públic per la prestació del servei de teleassistència.

Anunci publicat al BOP i al tauler electrònic de l'Ajuntament de Matadepera d'elevació a definitiu de l'acord de modificació de l'ordenaça fiscal.

 

Modificacions en tràmit

Modificació de l'ordenança fiscal 4.1 reguladora del preu públic per la prestació de serveis en les instal.lacions esportives municipals

Aquesta modificació va ser publicada el dia 03/10/2018 al tauler electrònic de l'Ajuntament de Matadepera, i el dia 05/10/2018 al Butlletí Oficial de la província de Barcelona.

- Inici del tràmit d'informació pública: 05/10/2018

- Període tràmit d'informació pública: 30 dies hàbils a comptar des de l'endemà de l'última publicació.

- Final del tràmit d'informació pública: 20/11/2018

 

Modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici de 2019

Aquestes modificacions van ser aprovades el dia 15/10/2018 pel Ple de l'Ajuntament de Matadepera. Van ser publicades al tauler electrònic de l'Ajuntament de Matadepera i al Butlletí Oficial de la província de Barcelona el dia 25/10/2018.

- Inici del tràmit d'informació pública: 26/10/2018.

- Període de tràmit d'informació pública: 30 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la província de Barcelona.

- Final del tràmit d'informació pública: 11/12/2018.