Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 28-12-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 24-08-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 06-06-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 09-09-2015 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 25-06-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 29-12-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 07-04-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 23-12-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 05-06-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 18-06-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 23-09-2008 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques puntals, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues 23-09-2008 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de l'Impost de construccions, instal·lacions i obres 22-03-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment dels terrenys de naturalesa urbana, plusvàlua 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa de subministrament d'aigua 29-12-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 30-06-2007 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa servei piscina municipal 30-06-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 29-12-2005 Enllaç
Preu públic per la bàscula municipal 26-02-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 14-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per prestació de serveis d'intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions 14-12-2004 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 30-12-2003 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques 30-12-2003 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i el vol dels terrenys i vies d'ús públic local 30-12-2003 Enllaç
Preu públic per fotocòpia DIN A4 27-11-2003 Enllaç
Preu públic per les fotocòpies de les fitxes del Cadastre de béns immobles de naturalesa rústica 27-11-2003 Enllaç
Preu públic per la tramitació del model cadastral de declaracions d'alteració de béns immobles de naturalesa rústica 17-11-2001 Enllaç