Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Alcalde

REGULACIÓ ÓRGAN DE GOVERN: 

 • Llei 7/1985, de les Bases del Règim Local: art. 21
 • Text refós de la Llei Municipal i de règim local de catalunya (TRLMRLC): art. 53
 • Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l'Ajuntament de Masies de Voltregà: Secció tercera articles 24-27. 

ATRIBUCIONS: 

L'alcalde o alcaldessa té designades, segons la normativa presentada, les següents:

a) L'Alcalde/ssa és el President de l'Ajuntament, el Cap del Govern municipal, i el representant del municipi.

b) En la seva qualitat de President de l'Ajuntament, correspon a l'Alcalde/ssa presidir tots els òrgans municipals de caràcter col·legiat.

c) Com a representant del municipi és atribució i responsabilitat de l'Alcalde/ssa representar i defensar els interessos del municipi.

d) Com a Cap de govern municipal, correspon a l'Alcalde/ssa la direcció i administració dels afers municipals, i haurà de respondre a aquest deure bé de forma directa, bé de forma solidària amb els seus delegats, davant del Ple Municipal i davant dels ciutadans.

e) En l'exercici del seu càrrec correspon a l'Alcalde/ssa d'ésser tractat amb el respecte i els honors que corresponen a la representació que exerceix. 

f)  L'Alcalde/ssa es compromet a guardar respecte institucional als Regidors/es, tractant-los amb els honors que corresponen a la representació que exerceixen.

A banda d'aquestes atribucions de caràcter representatiu, té les següents competències pròpies: 

1. Representar a l’Ajuntament.

2. Dirigir el govern i l’administració municipals.

3. Convocar i presidir les sessions del Ple, de la Comissió de Govern i de qualssevol altres òrgans municipals, i decidir els empats amb vot de qualitat.

4. Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.

5. Publicar, executar i fer complir els acords municipals.

6. Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.

7. El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost municipal aprovat, autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les que preveu l’article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, sempre que aquelles estiguin previstes en el pressupost i llur import acumulat en cada exercici econòmic no superi el 10% dels seus recursos ordinaris, llevat les de tresoreria que li correspondrà quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment no superin el 15% dels ingressos liquidats en l’exercici anterior; reconèixer obligacions en els límits de la seva competència; ordenar pagaments i retre comptes; tot això d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

8. Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin  fixes i periòdiques.

9. Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la corporació i l’acomiadament del personal laboral, donant compte al ple en aquests dos últims supòsits en la primera sessió que aquell convoqui. Aquesta atribució s’entén sense perjudici del que disposen els apartats 1 i 3 de l’article 99 de la Llei reguladora  de les bases del règim local.

10. Exercir la direcció superior de la policia municipal, i també nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes.

11. Exercir accions judicials i administratives i la defensa de l’ajuntament en les matèries de la seva competència i també quan aquestes hagin estat delegades en un altre òrgan, i, en cas d’urgència, en matèries de la competència del ple. En aquest últim supòsit s’ha de donar compte al ple en la primera sessió que aquest convoqui per a la seva ratificació.

12. La iniciativa per a proposar al ple la declaració de lesivitat dels actes administratius en matèries que són de la competència de l’alcaldia. Així mateix, l’alcalde o alcaldessa pot declarar la lesivitat respecte a competències del ple, per raó d’urgència que en faci inviable la convocatòria, i en la primera reunió que tingui n’hi ha de donar compte.

13. Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d’infortunis públics o de greu perill d’aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al ple.

14. Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s’atribueixi a altres òrgans.

15. Les contractacions i les concessions de tot tipus quan llur import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros; incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

16. L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.

17. L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.005.060,52 euros, i també l’alineació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents:

18. La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.

19. La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l’alineació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.

20. Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat expressament al ple o a la comissió de govern.

21. Les aprovacions dels instruments de desenvolupament del planejament general del municipi no expressament atribuïdes al ple, i també l’aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització complementaris.

22. Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d’acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament.

23. Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals. 

Delegació de competències:  

L'Alcalde/ssa té la potestat de delegar les seves atribucions, en els termes que permet la Llei 7/1985, i de revocar les delegacions amb plena llibertat. A les delegacions atorgades per l'Alcalde/ssa li serà aplicable el règim de delegació d'atribucions previst en aquest Reglament si en el decret de delegació no es preveu cap altre règim. L'alcalde ha delegat de forma genèrica competències a la Junta de Govern Local, consulta les competències delegades a l'apartat de Junta de Govern Local. 

MÉS INFORMACIÓ: 

Descarregueu-vos en el seguent enllaç el Reglament Orgànic Municipal, aprovat pel Ple Municipal

Ple municipal

REGULACIÓ ÓRGAN DE GOVERN: 

 • Llei 7/1985, de les Bases del Règim Local: art. 22
 • Text refós de la Llei Municipal i de règim local de catalunya (TRLMRLC): art. 52
 • Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l'Ajuntament de Masies de Voltregà: Secció segona articles 6-23. 

ATRIBUCIONS: 

El Ple municipal és un òrgan col·legiat format per l’alcalde o alcaldessa i per tots els regidors i regidores. És convocat i presidit per l’alcalde o alcaldessa i celebra sessions públiques tan de caràcter ordinari com extraordinari. S'atribueix al Ple: 

1. Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.

2. Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l’alteració del terme municipal; la creació o supressió de municipis i d’entitats d’administració descentralitzada; la creació d’òrgans desconcentrats; l’alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l’adopció o la modificació de la bandera, l’ensenya o l’escut.

3. L’aprovació inicial del planejament general del municipi i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal de plans i altres instruments d’ordenació urbanístics.

4. Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.

5. Crear i regular òrgans complementaris.

6. Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.

7. Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.

8. Acceptar la delegació de competències fetes per altres administracions públiques.

9. Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i restants administracions públiques.

10. Aprovar la plantilla del personal i la relació de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local.

11. Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l’ajuntament, en matèries de la competència respectiva.

12. Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

13. La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost – llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives  en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior -, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.

14. Les  contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.

15. L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió

16. L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 euros, i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents: 


Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost.
Quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.

17. Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.

18. Les altres que expressament li atribueixin les lleis. 

També correspon al Ple la votació sobre la moció de censura i sobre la qüestió de confiança plantejada sobre l’alcalde o alcaldessa.

El Ple, pot delegar mitjançant decret les competències anteriors a l’alcalde, a la Junta de Govern Local, als seus membres, a altres regidors o regidores en el marc del que estableix la llei. En l'actualitat, el Ple de les Masies de Voltregà no té delegades competències a cap altre òrgan de govern. 

COMPOSICIÓ: 

D'acord amb els resultat de les eleccions municipals del 24 de maig de 2015, el Ple es composa per: 

 • 6 regidors/es del PSC-CP: Sergi Vilamala Bastarras, Gemma Sánchez López, Antoni Vilella Pladevall, Gaietà Garcia Gordillo, Verònica Ruiz Leiva i Rosa Álvarez Pujol. 
 • 3 regidors/es de CDC: Glòria Traserra Roca, Manel Sanitjas Burgaya, Sandra Garcia Collell. 
 • 2 regidors/es de SV-AM: Montserrat Mas Mauri i Albert Garriga Subirana. 

CALENDARI DE TREBALL: 

El Ple celebra una sessió ordinària cada dos mesos i extraordinària quan així ho disposi l'alcalde o ho demani la quarta part, almenys, del nombre legal de regidors i regidores. 

Les sessions ordinàries es celebren el primer dijous hàbil cada dos mesos a les 21.00 h a la Sala de Plens. 

MÉS INFORMACIÓ:

Descarregueu-vos en el seguent enllaç el Reglament Orgànic Municipal, aprovat pel Ple Municipal

 

Junta de Govern Local

REGULACIÓ ÓRGAN DE GOVERN: 

 • Llei 7/1985, de les Bases del Règim Local: art. 23 i 127
 • Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l'Ajuntament de Masies de Voltregà: Secció quarta articles 28 - 37.
 • Decret d'alcaldia, de creació de la JGL 

ATRIBUCIONS: 

La Junta de Govern Local és l’òrgan que sota la presidència de l’alcalde, col·labora de manera col·legiada en la funció de direcció política que a aquest correspon i exerceix funcions executives i administratives. Els membres de la Junta són nombrats per l’alcalde i no podran superar mai un terç del nombre legal de membre del Ple. Les competències atribuïdes a la JGL són les següents: 

1. L’aprovació de projectes d’ordenances i de reglaments, inclosos els orgànics, amb excepció de les normes reguladores del Ple i les seves comissions.

2. L’aprovació del projecte de pressupost.

3. L’aprovació dels projectes d’instruments d’ordenació urbanística l’aprovació definitiva o provisional correspongui al Ple.

4. Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no atribuïdes expressament al Ple, així com els instruments de gestió urbanística i dels projecte d’urbanització.

5. La concessió de qualsevol tipus de llicència, excepte que la legislació sectorial li atribueixi expressament a un altre òrgan.

6. El desenvolupament de la gestió econòmica, autoritzar i disposar de despeses en matèria de la seva competència, disposar de despeses prèviament autoritzades per el Ple i la gestió del personal.

7. Aprovar la relació de llocs de treball, les retribucions del personal d’acord amb el pressupost aprovat pel Ple, l’oferta de treball públic, les bases de les convocatòries de selecció i provisió de llocs de treball, el nombre i règim de personal eventual, la separació del servei dels funcionaris de l’Ajuntament, sense perjudici d’allò disposat en l’article 99 de la Llei 7/1985, l’acomiadament del personal laboral, el règim disciplinari i les demés decisions en matèria de personal que no estiguin expressament atribuïdes a un altre òrgan.

La composició dels tribunals d’oposicions serà predominantment tècnica, havent de posseir tots els membres un nivell de titulació igual o superior a l’exigit per l’ingrés en les places convocades.  El seu president podrà ser nombrat entre els membres de la Corporació o entre el personal al servei de les Administracions Públiques.

8. El nomenament i cessament dels titulars dels òrgans directius de l’Administració municipal.

9. L’exercici de les accions judicials i administratives en matèria de la seva competència.

10. Les facultats de revisió d’ofici dels seus propis actes.

11. Exercir la potestat sancionadora excepte que per llei s’atribueixi a un altre òrgan.

12. Designar als representants municipals en els organismes col·legiats de govern o administració dels ens, fundacions o societats, sigui quina sigui la seva naturalesa, en els que l’Ajuntament participi.

13. Les demés que li corresponguin d’acord a les disposicions legals vigents. 

Delegació de competències:

L'alcalde, mitjançamt decret, va delegar competències pròpies a la JGL. Les competències delegades són les següents: 

1.- Aprovació de la despesa sempre que la quantia no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris de la Corporació.

2.- Sol·licitud de subvencions.

3.- Personal: Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i plantilles aprovats pel ple.

4.- Contractació: Autoritzar, Disposar i Reconèixer obligacions derivades de contractes menors, contractacions i concessions de tota mena quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, incloses les de caràcter plurianual, quan la seva durada no sigui superior a 4 anys, sempre que l'import acumulat de totes les anualitat no superi el 10% dels recursos ordinaris.

5.- Aprovació de projectes d'obres i serveis quan no excedeixi de les quanties previstes en l'apartat anterior.

6.- Béns: L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, i en tot cas, quan sigui inferior als tres milions d’euros així com l'alienació de patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els següents supòsits:

- La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.

- La de béns mobles, excepte els declarats de valor històric o artístic la venta dels quals no es trobi prevista en el pressupost.

7.- Llicències:

7.1.- Llicències urbanístiques.

7.2.-  Facultats atribuïdes en la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

7.3.- Llicències d'ocupació del domini públic municipal: parades del mercat, etc.

7.4.-Transmissions de qualsevol llicència de les previstes en els apartat anteriors.

En casos de reconeguda urgència o que la demora en la resolució pugui ocasionar un perjudici a l'interessat es podran concedir aquestes llicències per Decret de l'Alcaldia havent de ratificar la llicència per acord de la Junta de Govern Local.

8.- Convenis: L'aprovació de tots els Convenis de caràcter institucional o aquells dels quals se'n derivi obligacions o drets superiors fins al límit del 10% dels recursos ordinaris del pressupost.

9.- Urbanisme: Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïts al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.

COMPOSICIÓ 

La Junta de Govern Local es composa pels següents regidors i regidores: 

Sergi Vilamala Bastarras (Alcalde- President) - (PSC-PC)

Gemma Sánchez López  (PSC-PC) regidora amb veu i vot

Antoni Vilella Pladevall (PSC-PC) regidora amb veu i vot

Gaietà Garcia Gordillo (PSC-PC) regidor amb veu i vot

Verònica Ruiz Leiva (PSC-PC) regidora amb veu i sense vot

Rosa Álvarez Pujol (PSC-PC) regidora amb veu i sense vot

CALENDARI DE TREBALL

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local es celebren cada setmana els dijous a les 20.15 hores. 

MÉS INFORMACIÓ:

Descarregueu-vos en el seguent enllaç el Reglament Orgànic Municipal, aprovat pel Ple Municipal

 

Tinents d'alcaldia

REGULACIÓ ÓRGAN DE GOVERN: 

 • Llei 7/1985, de les Bases del Règim Local: art. 125
 • Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l'Ajuntament de Masies de Voltregà: Secció cinquena articles 38 - 43.
 • Nomenament tinents i tinentes d'alcaldia

ATRIBUCIONS: 

És funció dels Tinents d'Alcalde/ssa substituir l'Alcalde/ssa en cas de vacant, absència, o malaltia d'aquests, i assumir la totalitat de les seves atribucions i prerrogatives, essent, a l'hora, responsables dels actes de govern dictats durant la substitució.

COMPOSICIÓ: 

- Primera Tinent d'Alcalde: Sra. Gemma Sánchez López.

- Segon Tinent d'Alcalde: Sr. Antoni Villella Pladevall.

- Tercer Tinent d'Alcalde: Sr. Gaietà García Gordillo.

 

MÉS INFORMACIÓ:

Descarregueu-vos en el seguent enllaç el Reglament Orgànic Municipal, aprovat pel Ple Municipal

Comissions informatives (inclosa l'especial de comptes)

REGULACIÓ ÒRGAN DE GOVERN: 

 • Llei 7/1985, de les Bases del Règim Local: art. 20 i 116 (comissió especial de comptes)
 • Text refós de la Llei Municipal i de règim local de catalunya (TRLMRLC): art. 60

El ple municipal celebrat el 17 de juny de 2015 va crear les comissions informatives existents. Acta Ple 17 de juny de 2015

COMISSIONS INFORMATIVES EXIXTENTS: 

 • Comissió de gestió i millora de l'Administració de l'Ajuntament de les Masies de Voltregà

Caràcter: Permanent

Finalitat: Transmetre la informació dels temes que s'hagin de sotmetre a decisió de la Junta de Govern Local i Ple. 

Composició: 

President: Alcalde

Vocals: Un regidor o regidora de l'equip de govern; els caps de llista dels grups municipals presents al consistori (CiU i SOM-AM) que podran delegar en un altre membre del grup en cas d'impossibilitat d'assistència, per causa justificada. 

Secretària: La secretària de la Corporació

Calendari de reunions: Dijous a les vuit del vespre, abans de les sessions de la JGL.

 • Comissió Especial de Comptes

Caràcter: Permanent

Finalitat: Controlar i fiscalitzar les comptes anuals de l'Ajuntament. 

Composició: 

President: Alcalde

Vocals: Tres regidors del grup municipal PSC-CP; un regidor del grup municipal CiU; i un regidor del grup municipal SOM-AM.

Secretària: La secretària de la Corporació

MÉS INFORMACIÓ:

Descarregueu-vos en el seguent enllaç el Reglament Orgànic Municipal, aprovat pel Ple Municipal

 

L’article 48 del Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) estableix que l’organització municipal es regeix obligatòriament per l’alcalde o alcaldessa, els tinents d’alcaldia i pel Ple. També es contempla la possibilitat en municipis de menys de 5.000 habitants de constituir una comissió de govern (o Junta de Govern Local), sempre i quan així ho estipuli el Ple o el Reglament Orgànic Municipal. Tanmateix, la comissió especial de comptes també existeix en tots els ajuntaments.

D’altra banda, el mateix article deixa a lliure determinació dels ens municipals la tinença d’altres organismes de caràcter sectorial, per tal de complementar l’organització municipal com comissions informatives, síndics/iques de greuges, òrgans de participació ciutadana, entre d’altres.

Totes les qüestions que tenen a veure amb el funcionaments d'aquests òrgans de govern es troben recoollides al Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l'Ajuntament de les Masies de Voltregà, publicat en data 3 d'octubre de 2016 al Butlleti Oficial de la Província de Barcelona. Si voleu consultar les diferents versions aprovades així com les modificacions que s'hi han efectuat, podeu clicar aquí

Per a més informació dels òrgans de govern i funcions específiques, podeu consultar l'apartat destinat a aquesta qüestió a la web municipal: 

http://www.lesmasiesdevoltrega.cat/ajuntament/govern/organitzacio-municipal/