Qui governa? Aquestes són les persones que formen part de l'equip de govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització. Hi trobaràs quins càrrecs ocupen i les matèries de què són responsables.

0 Registres carregats

El Cartipàs Municipal agrupa tots aquells documents que determinen les característiques de l'Ajuntament i el funcionament dels òrgans de la Corporació municipal. Per tant, són documents que són vigents per tota la legislatura sempre i quan no es modifiquin mitjançant decret d'alcaldia. 

Si voleu consultar i/o descarregar aquests documents, cliqueu al quadre superior d'aquesta pàgina, on podreu accedir al cercador d'informació i documentació oficials del Butlleti Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). 

A continuació presentem un resum del Cartipàs municipal actual: 

 

1. Delegació general d'atribucions de gestió, direcció i coordinació dels assumptes de les seves respectives àrees d'actuació a favor de membres de la Corporació, d'acord amb la següent distribució d'àrees:

Delegació genèrica en favor a membres de la Corporació - 21 de juliol de 2017
REGIDORIA/ÀREA REGIDOR/A
Educació i Salut Pública Sr. Sergi Vilamala Bastarras
Hisenda i Urbanisme  Sra. Gemma Sánchez López
Esports i Cultura  Sr. Antoni Vilella Pladevall
Medi Ambient i Governació  Sr. Gaietà García Gordillo
Benestar Social, Participació Ciutadana i Igualtat  Sra. Mª Rosa Álvarez Pujol
Desenvolupament econòmic, Joventut i TIC Sra. Verònica Ruiz Leiva

 

2. Nomenament, delegació de competències i règim de sessions a la Junta de Govern Local - 10 de juliol de 2015:

Nomenar els membres de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de les Masies de Voltregà als regidors i regidores: 

 • Regidors i regidores de ple dret, amb veu i vot: 
  • Sra. Gemma Sánchez López
  • Sr. Antoni Vilella Pladevall
  • Sr. Gaietà García Gordillo
 • Regidores amb veu, però sense vot: 
  • Sra. Maria Rosa Álvarez Pujol
  • Sra. Verònica Ruiz Leiva

Delegació de competències pròpies de l'alcaldia a la JGL. Aquest punt s'especifica a l'apartat òrgans de govern i funcions

Establir la celebració de sessions ordinàries de la Junta de Govern Local cada setmana, els dijous a les 20.15 hores de la tarda. Si el dia assenyalat és inhàbil, la sessió es celebrarà a ser possible el'anterior dia hàbil, llevat que l'alcaldia assenyali un altre mitjançant decret. Durant el mes d'agost no es celebraran sessions ordinàries podent-se convocar totes les extraordinparies que siguin convenients. 

3. Nomenament de les tinències d'alcaldia - 10 de juliol de 2015: 

Nomenar els tinents d'alcaldia de l'Ajuntament als regidors i regidores següents: 

 • Primer Tinent d'alcaldia: Sra. Gemma Sánchez López
 • Segon Tinent d'alcaldia: Sr. Antoni Vilella Pladevall
 • Tercer Tinent d'alcaldia: Sr. Gaietà García Gordillo