Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 10-08-2004 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 28-12-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 05-10-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 14-07-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 20-08-2015 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 10-10-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 04-12-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 26-11-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 19-09-2011 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 22-09-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 05-09-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 28-07-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal 28-07-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis de caràcter social o cultural 28-07-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 27 reguladora de la Taxa per la prestació del servei públic d'escola bressol 28-07-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la Taxa pel subministrament d'aigua potable 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de Taxa per expedició de documents administratius 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 23 general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre l'increment dels terrenys de naturalesa urbana 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa per la recollida, tractament i eliminació d'escombraries 22-12-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 28-06-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 25 reguladora de la Taxa per l'ús de les instal·lacions municipals 29-12-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 14-09-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 25 reguladora de la Taxa per l'ús de les instal·lacions esportives 08-12-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 14-09-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la Taxa per numeració d'edificis i finques urbanes 28-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 26 reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d'inspecció i control sanitari dels establiments destinats a la producció, emmagatzematge i comercialització de carn fresca i els seus derivats 28-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 31-12-2003 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques 31-12-2003 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general 31-03-2003 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 25 reguladora de la taxa pels aprofitaments especials a favor d'empreses explotadores de subministraments que no afectin a la generalitat del veïnat 31-03-2003 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 22 reguladora de les taxes per la intervenció administrativa en activitats i instal·lacions que es desenvolupin o realitzin en el terme municipal 31-12-2002 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la Taxa d'obertura d'establiments 31-12-2002 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de Taxa per l'ocupació del domini públic a través de parades del mercat setmanal 31-12-2001 Enllaç

Tota la informació sobre els tributs municipals es troba recollida i publicada a la pàgina web de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT). Podeu consultar totes les dades disponibles a: http://orgt.diba.cat/cat/municipi.asp

En el següent enllaç es pot consultar i/o descarregar el text complet de les ordenances fiscals per a cada exercici pressupostari: http://orgt.diba.cat/cat/i5orfis.asp