D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Dinamitzador 17-07-2015 Enllaç
Personal de manteniment (PFO) 15-07-2015 Enllaç
Secretari - interventor 26-05-2015 Enllaç
Auxiliar administratiu 11-04-2008 Enllaç
Secretaría-intervenció 11-04-2008 Enllaç
Secretari - Interventor 19-07-2006 Enllaç
Tècnic administració especial (tècnic urbanisme) 07-02-2003 Enllaç
Auxiliar Administratiu 30-05-2002 Enllaç