Quin ha estat el resultat de l'execució dels pressupostos relatius als anys anterior a l'any en curs? Aquí pots consultar les dades dels drets i obligacions reconegudes netes de la liquidació del pressupost consolidat de l’ens amb els seus organismes autònoms locals.

Any Partida Classificació Nivell Codi Descripció Euros
2.011 D E 1 1 Despeses de personal 677675,96
2.011 D E 2 10 Òrgans de govern i personal directiu 45929,63
2.011 D E 2 46 A entitats locals 24501,87
2.012 D E 3 479 Altres subvencions a empreses privades 0,00
2.012 D E 2 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre 63506,17
2.012 D E 2 49 A l'exterior 0,00
2.012 D E 1 6 Inversions reals 847302,35
2.012 D E 2 60 Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 40042,62
2.012 D E 3 600 Inversions en terrenys 40042,62
2.014 D E 1 6 Inversions reals 121302,73
2.014 D E 2 62 Inversió nova associada a func. operatiu serveis 106558,30
2.014 D E 3 622 Edificis i altres construccions 96001,45
2.014 D E 3 623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 10556,85
2.016 D E 1 1 Despeses de personal 715601,93
2.016 D E 2 10 Òrgans de govern i personal directiu 56019,78
2.016 D E 3 100 Retr. bàs. i altres rem. membres òrgans de govern 56019,78
2.016 D E 4 100,00 Retribucions bàsiques 56019,78
2.016 D E 2 12 Personal funcionari 156178,02
2.016 D E 3 120 Retribucions bàsiques 55918,20
2.016 D E 4 120,00 Sous del grup A1 55918,20
2.016 D E 3 121 Retribucions complementàries 100259,82
2.016 D E 4 121,00 Complement de destinació 100259,82
2.016 D E 2 13 Personal laboral 339674,75
2.016 D E 3 130 Laboral fix 238019,69
2.016 D E 4 130,00 Retribucions bàsiques 238019,69
2.016 D E 3 131 Laboral temporal 101655,06
2.016 D E 2 14 Un altre personal 23784,66
2.016 D E 3 143 Un altre personal 23784,66
2.016 D E 2 15 Incentius al rendiment 0,00
2.016 D E 3 151 Gratificacions 0,00
2.016 D E 2 16 Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 139944,72
2.016 D E 3 160 Quotes socials 138284,18
2.016 D E 4 160,00 Seguretat Social 138284,18
2.016 D E 3 162 Despeses socials del personal 1660,54
2.016 D E 4 162,00 Formació i perfeccionament del personal 1660,54
2.016 D E 1 2 Despeses corrents en béns i serveis 1146370,92
2.016 D E 2 20 Arrendaments i cànons 70520,83
2.016 D E 3 209 Cànons 70520,83
2.016 D E 2 21 Reparacions, manteniment i conservació 155975,26
2.016 D E 3 210 Infraestructures i béns naturals 20795,90
2.016 D E 3 212 Edificis i altres construccions 35118,43
2.016 D E 3 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 94037,99
2.016 D E 3 214 Elements de transport 1717,75
2.016 D E 3 215 Mobiliari 4305,19
2.016 D E 1 3 Despeses financeres 14284,52
2.016 D E 2 22 Material, subministraments i d'altres 917459,19
2.016 D E 3 220 Material d'oficina 15106,90
2.016 D E 4 220,00 Ordinari no inventariable 15106,90
2.016 D E 3 221 Subministraments 158016,75
2.016 D E 4 221,00 Energia elèctrica 158016,75
2.016 D E 3 222 Comunicacions 17255,47
2.016 D E 4 222,00 Serveis de telecomunicacions 17255,47
2.016 D E 3 224 Primes d'assegurances 9560,37
2.016 D E 3 225 Tributs 123970,38
2.016 D E 4 225,00 Tributs estatals 123970,38
2.016 D E 3 226 Despeses diverses 111538,05
2.016 D E 4 226,99 Altres despeses diverses 111538,05
2.016 D E 3 227 Treballs fets per altres empreses i professionals 482011,27
2.016 D E 4 227,99 Altres feines fetes per empreses i professionals 482011,27
2.016 D E 2 23 Indemnitzacions per raó del servei 2415,64
2.016 D E 3 230 Dietes 2415,64
2.016 D E 4 230,00 Dels membres dels òrgans de govern 2415,64
2.016 D E 2 31 De préstecs i altres operacions financeres en € 12163,50
2.016 D E 3 310 Interessos 12163,50
2.016 D E 2 35 Interessos de demora i altres despeses financeres 2121,02
2.016 D E 3 359 Altres despeses financeres 2121,02
2.016 D E 1 4 Transferències corrents 85436,76
2.016 D E 2 46 A entitats locals 17149,39
2.016 D E 3 465 A comarques 15705,44
2.016 D E 3 466 A altres entitats que agrupin municipis 1174,38
2.016 D E 3 467 A consorcis 269,57
2.016 D E 2 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre 68287,37
2.016 D E 2 49 A l'exterior 0,00
2.016 D E 1 6 Inversions reals 1626096,41
2.016 D E 2 60 Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 0,00
2.016 D E 3 609 Altres invers. noves en infraest. i béns ús gral. 0,00
2.016 D E 2 61 Inversions reposició infraest. i béns ús general 34729,48
2.016 D E 3 619 Altres invers. repos. infraest. i béns ús general 34729,48
2.016 D E 2 62 Inversió nova associada a func. operatiu serveis 1553328,26
2.016 D E 3 622 Edificis i altres construccions 1553328,26
2.016 D E 2 63 Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 38038,67
2.016 D E 3 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 38038,67
2.016 D E 1 9 Passius financers 651063,98
2.016 D E 2 91 Amortització de préstecs i d'operacions en euros 651063,98
2.016 D E 3 913 Amort. préstec llarg termini ens fora sector públ. 651063,98
2.015 D E 1 9 Passius financers 83236,85
2.015 D E 1 1 Despeses de personal 709056,27
2.015 D E 2 10 Òrgans de govern i personal directiu 50459,29
2.015 D E 3 100 Retr. bàs. i altres rem. membres òrgans de govern 50459,29
2.015 D E 2 12 Personal funcionari 151846,21
2.015 D E 3 120 Retribucions bàsiques 54738,52
2.015 D E 3 121 Retribucions complementàries 97107,69
2.015 D E 2 13 Personal laboral 350003,58
2.015 D E 3 130 Laboral fix 265555,43
2.015 D E 3 131 Laboral temporal 84448,15
2.015 D E 2 14 Un altre personal 1385,77
2.015 D E 3 143 Un altre personal 1385,77
2.015 D E 2 15 Incentius al rendiment 2894,00
2.015 D E 3 151 Gratificacions 2894,00
2.015 D E 2 16 Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 152467,42
2.015 D E 3 160 Quotes socials 148268,94
2.015 D E 3 162 Despeses socials del personal 4198,48
2.015 D E 1 2 Despeses corrents en béns i serveis 1082852,55
2.015 D E 2 20 Arrendaments i cànons 67011,00
2.015 D E 3 209 Cànons 67011,00
2.015 D E 2 21 Reparacions, manteniment i conservació 146896,04
2.015 D E 3 210 Infraestructures i béns naturals 27715,57
2.015 D E 3 212 Edificis i altres construccions 29001,32
2.015 D E 3 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 86004,79
2.015 D E 3 214 Elements de transport 4174,36
2.015 D E 2 22 Material, subministraments i d'altres 867365,45
2.015 D E 3 220 Material d'oficina 14034,72
2.015 D E 3 221 Subministraments 166350,70
2.015 D E 3 222 Comunicacions 12236,21
2.015 D E 3 224 Primes d'assegurances 11070,38
2.015 D E 3 225 Tributs 107379,75
2.015 D E 3 226 Despeses diverses 78243,87
2.015 D E 3 227 Treballs fets per altres empreses i professionals 478049,82
2.015 D E 2 23 Indemnitzacions per raó del servei 1580,06
2.015 D E 3 230 Dietes 1580,06
2.015 D E 1 3 Despeses financeres 16925,17
2.015 D E 2 31 De préstecs i altres operacions financeres en € 14701,47
2.015 D E 3 310 Interessos 14701,47
2.015 D E 2 35 Interessos de demora i altres despeses financeres 2223,70
2.015 D E 3 359 Altres despeses financeres 2223,70
2.015 D E 1 4 Transferències corrents 83129,77
2.015 D E 2 46 A entitats locals 25118,58
2.015 D E 3 465 A comarques 23664,51
2.015 D E 3 466 A altres entitats que agrupin municipis 1198,42
2.015 D E 3 467 A consorcis 255,65
2.015 D E 2 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre 58011,19
2.015 D E 1 6 Inversions reals 123200,41
2.015 D E 2 60 Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 13155,80
2.015 D E 3 609 Altres invers. noves en infraest. i béns ús gral. 13155,80
2.015 D E 2 61 Inversions reposició infraest. i béns ús general 2017,20
2.015 D E 3 619 Altres invers. repos. infraest. i béns ús general 2017,20
2.015 D E 2 62 Inversió nova associada a func. operatiu serveis 28703,26
2.015 D E 3 622 Edificis i altres construccions 28703,26
2.015 D E 2 63 Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 79324,15
2.015 D E 3 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 42322,49
2.015 D E 3 639 Altres invers.repos. assoc. func. operatiu serveis 37001,66
2.015 D E 2 91 Amortització de préstecs i d'operacions en euros 83236,85
2.015 D E 3 913 Amort. préstec llarg termini ens fora sector públ. 83236,85
2.014 D E 1 1 Despeses de personal 659396,22
2.014 D E 2 10 Òrgans de govern i personal directiu 48221,13
2.014 D E 3 100 Retr. bàs. i altres rem. membres òrgans de govern 48221,13
2.014 D E 4 100,00 Retribucions bàsiques 48221,13
2.014 D E 2 12 Personal funcionari