Quant triga l'ens a pagar les factures als seus proveïdors? T'ho expliquem en aquest apartat.

L’Administració té l’obligació de pagar com a màxim a 60 dies a partir del registre de la factura.

En aquest apartat trobareu informació, per trimestres vençuts, del termini mitjà de pagament als proveïdors des de la data de registre d’entrada de la factura fins el seu pagament efectiu. La font d’informació és el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP). Cal aclarir que el MINHAP utilitza un concepte diferent, el Període Mig de Pagament (PMP) segons la definició del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. El PMP es calcula a partir del 30è dia de la data del registre d’entrada i, per tant, no és el termini real de pagament als proveïdors.

Rati d'operacions pagades Import de pagaments realitzats Rati d'operacions pendents de pagament Import de pagaments pendents Dies Data de tancament
17 68.712 14 380.161 44 31-03-2018
10 314.988 -5 289.315 33 31-12-2017
19 429.871 -8 112.468 44 30-09-2017
15 336.287 -13 179.397 35 30-06-2017
17 234.906 14 569.210 45 31-03-2017
12 312.768 -14 205.247 32 31-12-2016
13 678.162 -9 163.436 39 30-09-2016
13 832.958 -8 77.556 41 30-06-2016
13 118.273 14 520.169 43 31-03-2016
11 216.824 -17 84.413 33 31-12-2015
15 233.746 -10 89.931 38 30-06-2015
11 243.691 -9 53.901 37 31-03-2015
7 236.589 -15 111.256 30 31-12-2014
Rati d'operacions pagades Import de pagaments realitzats Rati d'operacions pendents de pagament Import de pagaments pendents Període mig de pagament Data d'actualització
13.0 678.16 -9.0 163.44 9.0 01-10-2016
13.0 832.96 -8.0 77.56 11.0 01-07-2016