Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 20-12-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 13-04-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 05-10-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 19-12-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 27-09-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 01-10-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 03-09-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 02-11-2011 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 28-09-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 10-09-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 26-11-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la Taxa per la prestació del servei d'escola bressol 26-11-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles 24-09-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa de recollida d'escombraries 24-09-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa pel subministrament d'aigua 24-09-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la Taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 24-09-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 22 general reguladora de les contribucions especials 02-03-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la Taxa per l'ocupació d'ús públic amb materials, runes, parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo situats en terrenys d'ús públic local així com indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic 24-09-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la Taxa per ocupacions del subsòl, sòl i volada de via pública 24-09-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 17 reguladora del Preu públic per a la utilització de la piscina pública 24-09-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions 24-09-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 24-09-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 24-09-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques 24-09-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa del cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local 24-09-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa de clavegueram 24-09-2008 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 31-10-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 26-08-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 21 reguladora de la Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats irregularment 14-08-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de la Taxa per expedició de documents 21-12-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 13-08-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques 16-12-2004 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 16-08-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per llicència d'obertura d'activitats 19-12-2003 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 31-03-2003 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la Taxa per ús privatiu o aprofitament especial de sòl, subsòl i vol de les vies públiques de titularitat municipal per empreses subministradores de serveis públics 08-02-2003 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la taxa de la llicència d'autotaxis 08-01-2003 Enllaç

ORDENANCES 2018

Ordenança fiscal 1 Reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles

Ordenança fiscal 2 Reguladora de l'Impost sobre vehicles de Tracció Mecànica

Ordenança fiscal 3 Reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

Ordenança fiscal 4 Reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Ordenança fiscal 5 Reguladora de la taxa per expedició de documents administratius

Ordenança fiscal 6 Reguladora de la taxa per llicències urbanístiques

Ordenançaf iscal 7 Reguladora de la taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial d'instal·lacions municipals, serveis complementaris i cessió de mobiliari municipal

Ordenança fiscal 8 Reguladora de taxa de cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local

Ordenança fiscal 9  Reguladora de la taxa de clavagueram

Ordenança fiscal 10 Reguladora de la taxa per recollida domiciliària d'escombraries i residus sòlids urbans i pel seu tractament en planta

Ordenança fiscal 11 Reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua

Ordenança fiscal 12 Reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques

Ordenança fiscal 13 Reguladora de la Taxa per la Llicència d'Auto taxis i altres Vehicles de lloguer

Ordenança fiscal 14 Reguladora de la Taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

Ordenança fiscal 15  Reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb materials, runes, parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo situats en terrenys d'ús públic local així com indústries de carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics

Ordenança fiscal 16 Reguladora de taxa per ocupacions del subsòl, sol i volada de la via pública

Ordenança fiscal 17 Reguladora preu públic per la prestció dels serveis de cases de banys, dutxes, piscines i instal·lacions anàlogues

Ordenança fiscal 18 Reguladora de la taxa per la prestació del servei de l'Escola Bressol

Ordenança fiscal 19 Reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions

Ordenança fiscal 20 Reguladora del preu públic per l'assistència a cursos, jornades, tallers, casals o altres activitats culturals, de lleure, esportives, formatives o lúdiques

Ordenança fiscal 21 Reguladora de les taxes per la retirada de vehicles abandonats o estacionats irregularment

Ordenança fiscal 22 Reguladora de contribucions especials

ORDENANCES 2017

Ordenança fiscal 1 Reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles

Ordenança fiscal 2 Reguladora de l'Impost sobre vehicles de Tracció Mecànica

Ordenança fiscal 3 Reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

Ordenança fiscal 4 Reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Ordenança fiscal 5 Reguladora de la taxa per expedició de documents administratius

Ordenança fiscal 6 Reguladora de la taxa per llicències urbanístiques

Ordenançaf iscal 7 Reguladora de la taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial d'instal·lacions municipals, serveis complementaris i cessió de mobiliari municipal

Ordenança fiscal 8 Reguladora de taxa de cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local

Ordenança fiscal 9  Reguladora de la taxa de clavagueram

Ordenança fiscal 10 Reguladora de la taxa per recollida domiciliària d'escombraries i residus sòlids urbans i pel seu tractament en planta

Ordenança fiscal 11 Reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua

Ordenança fiscal 12 Reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques

Ordenança fiscal 13 Reguladora de la Taxa per la Llicència d'Auto taxis i altres Vehicles de lloguer

Ordenança fiscal 14 Reguladora de la Taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

Ordenança fiscal 15  Reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb materials, runes, parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo situats en terrenys d'ús públic local així com indústries de carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics

Ordenança fiscal 16 Reguladora de taxa per ocupacions del subsòl, sol i volada de la via pública

Ordenança fiscal 17 Reguladora preu públic per la prestció dels serveis de cases de banys, dutxes, piscines i instal·lacions anàlogues

Ordenança fiscal 18 Reguladora de la taxa per la prestació del servei de l'Escola Bressol

Ordenança fiscal 19 Reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions

Ordenança fiscal 20 Reguladora del preu públic per l'assistència a cursos, jornades, tallers, casals o altres activitats culturals, de lleure, esportives, formatives o lúdiques

Ordenança fiscal 21 Reguladora de les taxes per la retirada de vehicles abandonats o estacionats irregularment

Ordenança fiscal 22 Reguladora de contribucions especials

ORDENANCES 2016

Ordenança fiscal 1 Reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles

Ordenança fiscal 2 Reguladora de l'Impost sobre vehicles de Tracció Mecànica

Ordenança fiscal 3 Reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

Ordenança fiscal 4 Reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Ordenança fiscal 5 Reguladora de la taxa per expedició de documents administratius

Ordenança fiscal 6 Reguladora de la taxa per llicències urbanístiques

Ordenançaf iscal 7 Reguladora de la taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial d'instal·lacions municipals, serveis complementaris i cessió de mobiliari municipal

Ordenança fiscal 8 Reguladora de taxa de cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local

Ordenança fiscal 9  Reguladora de la taxa de clavagueram

Ordenança fiscal 10 Reguladora de la taxa per recollida domiciliària d'escombraries i residus sòlids urbans i pel seu tractament en planta

Ordenança fiscal 11 Reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua

Ordenança fiscal 12 Reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques

Ordenança fiscal 13 Reguladora de la Taxa per la Llicència d'Auto taxis i altres Vehicles de lloguer

Ordenança fiscal 14 Reguladora de la Taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

Ordenança fiscal 15  Reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb materials, runes, parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo situats en terrenys d'ús públic local així com indústries de carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics

Ordenança fiscal 16 Reguladora de taxa per ocupacions del subsòl, sol i volada de la via pública

Ordenança fiscal 17 Reguladora preu públic per la prestció dels serveis de cases de banys, dutxes, piscines i instal·lacions anàlogues

Ordenança fiscal 18 Reguladora de la taxa per la prestació del servei de l'Escola Bressol

Ordenança fiscal 19 Reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions

Ordenança fiscal 20 Reguladora del preu públic per l'assistència a cursos, jornades, tallers, casals o altres activitats culturals, de lleure, esportives, formatives o lúdiques

Ordenança fiscal 21 Reguladora de les taxes per la retirada de vehicles abandonats o estacionats irregularment

Ordenança fiscal 22 Reguladora de contribucions especials