A través d'aquest apartat pots accedir a la informació relativa als edictes, anuncis i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit.
Data publicació efectiva Títol Descripció Enllaç edicte Paraules clau Data retirada efectiva Número expedient Extern Codi ens origen Nom ens origen
14-07-2017 Anunci Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança reguladora dels usos inclosa a l'Annex 2 del POUM Anunci Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança reguladora dels usos inclosa a l'Annex 2 del POUM No
05-07-2017 Edicte del compte general del pressupost de l'Ajuntament de Llorenç del Penedès corresponent a l'exercici 2016 Edicte del compte general del pressupost de l'Ajuntament de Llorenç del Penedès corresponent a l'exercici 2016 No
04-07-2017 Anunci de l'expedient de modificació de crèdits 3/2017 Anunci de l'expedient de modificació de crèdits 3/2017 No
23-06-2017 Anunci aprovació inicial de la "Memòria per millorar la qualitat de l'aigua a la piscina municipal de Llorenç del Penedès" Anunci aprovació inicial de la "Memòria per millorar la qualitat de l'aigua a la piscina municipal de Llorenç del Penedès" No
18-05-2017 Anunci aprovació iniciar el procediment per atorgar autoritzacions de venda no sedentària del mercat municipal Anunci aprovació iniciar el procediment per atorgar autoritzacions de venda no sedentària del mercat municipal No
02-06-2017 Edicte de l'expedient de modificació de crèdits 2/2017 Edicte de l'expedient de modificació de crèdits 2/2017 No
02-06-2017 Anunci aprovació inicial "Projecte per a la construcció de l'aparcament del nou Ajuntament" i "Projecte de millora de l'accessibilitat urbana al nou Ajuntament" Anunci aprovació inicial "Projecte per a la construcció de l'aparcament del nou Ajuntament" i "Projecte de millora de l'accessibilitat urbana al nou Ajuntament" No
02-06-2017 Anunci aprovació inicial "Avantprojecte de millora de sectorització de la xarxa municipal d'abastament d'aigua" Anunci aprovació inicial "Avantprojecte de millora de sectorització de la xarxa municipal d'abastament d'aigua" No
14-03-2017 Anunci de rectificació Pressupost Exercici 2017 Enllaç edicte No
18-04-2017 Anunci expedient modificació de crèdits 2/2017 per generació de crèdits del pressupost del present exercici Enllaç edicte No
18-04-2017 Anunci aprovació inicial Memòria valorada de la senyalització en un tram a la Rambla Marinada Enllaç edicte No
13-04-2017 Anunci aprovació provisional Ordenances núm. 15 Reguladora de taxa per l'ocupació d'ús públic amb materials, runes, etc. i núm 20 Reguladora del preu públic per l'assistència a cursos, jornades, tallers, etc. Enllaç edicte No
19-04-2017 Anunci aprovació provisional Ordenança Reguladora de la venda no sedentària en mercats del municipi Enllaç edicte No
19-04-2017 Anunci aprovació inicial Memòria per millorar la qualitat de l'aigua a la pisicina Enllaç edicte No
18-04-2017 Edicte expedient de modificació de crèdits 1/2017 Enllaç edicte No
18-04-2017 Aprovació projecte Nou accès a la Plaça de la Vila Enllaç edicte No
18-04-2017 Anunci aprovació inicial Memòria valorada d'obres de la zona esportiva Enllaç edicte No
20-04-2017 Anunci aprovació inicial Memòria d'arrenjament de la jardineria dela piscina Enllaç edicte No
04-04-2017 Anunci ordre del dia del Ple 04.04.2017 Enllaç edicte No
24-01-2017 Anunci ordre del dia del Ple Enllaç edicte No
19-12-2016 Anunci Modificació ordenances fiscal exercici 2017 Enllaç edicte No
29-12-2016 Anunci aprovació inicial pressupost general de l’entitat, la plantilla del personal i les bases d’execució Enllaç edicte No
25-01-2017 Anunci aprovació inicial Memòria d'obres de millora de la zona esportiva municipal, camí de Cal Prosset Enllaç edicte No
25-01-2017 Anunci aprovació inicial Memòria per a la millora de la senyalització en un tram a la Rambla Marinada Enllaç edicte No
09-02-2017 Anunci suspensió llicències instal·lació activitats comercials, oficines i serveis Enllaç edicte No
07-02-2017 Anunci modificació crèdits 1/2017 per transferència entre partides Enllaç edicte No
07-02-2017 Anunci Ordenança Reguladora de la venda no sedentària mercats Enllaç edicte No
07-02-2017 Anunci modificació inicial ordenances número 15 i 20 Enllaç edicte No