D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Peó 12-04-2017 Enllaç
Tècnic mitjà de turisme 12-04-2017 Enllaç
Tècnic mitjà de turisme 27-02-2017 Enllaç
Secretaria - Intervenció de l'agrupació constituïda pels municipis de Llívia i Guils de Cerdanya 29-03-2016 Enllaç
Secretaria - intervenció 29-11-2012 Enllaç
Peó - operari d'obres i serveis municipals 16-02-2005 Enllaç